V nedeľu sme spolu s deťmi pripravili našim mamičkám krátky program a malé darčeky pre potešenie. Detičky vyrobili krásne domčeky, ktoré si každá mamička môže dať na miesto, kde by to vždy videla, napr. na chladničku. Domčeky sú vyrobené ako magnetky. Môžete ich vidieť v našej fotogalérii. K tomu naše mamičky dostali tulipán a pohľadnicu s peknými slovami pre ne. S deťmi sme spievali aj jednoduchú pieseň a každé z nich malo pripravené pre mamičku krátku báseň. Pripájame tiež príbeh ku Dňu matiek, ktorý sme v rámci programu čítali.

Tak ako po minulé roky počas Veľkej Noci, sme aj tento rok organizovali pre deti z Klenovca a deti, ktoré navštevujú náš piatkový športový klub v Hnúšti, „Veľkonočný pondelok.“ Významom takýchto ale aj iných našich aktivít je ukázať ľuďom v našom okolí, že na tomto svete nežijeme len sami pre seba, ale aj pre druhých.

Stretli sme sa poobede na dvore pri modlitebni BJB v Klenovci a hrali sme sa rôzne hry, spievali piesne. S niektorými deťmi prišli aj ich rodičia. Pre deti sme hrali krátku scénku, ktorej zvesť bola o pravom význame Veľkej Noci. Poznáte ho? Scénka bola o chrobáčikoch a .... Prečítajte si ju sami, jej názov znie: Prázdny hrob.

V dejinách Starého zákona snáď niet dojemnejšieho obrazu, ako obraz cesty praotca Abraháma so synom Izákom na vrch v krajine Mórija, ako nám to opisuje Prvá Mojžišova kniha v 22. kapitole. S bôľom v srdci kráča Abrahám k vrchu, lebo tak žiadal Boh: „Vezmi svojho syna, svojho jediného syna Izáka, ktorého miluješ, a choď do krajiny Mórija! Tam ho obetuj ako zápalnú obetu na jednom z vrchov, ktorý ti ukážem.“ (Gn 22:2). A tak jeho syn, pýcha a nádej života, kráča po jeho boku. Má byť obetovaný. Pod vrchom vzal Abrahám drevo z osla a naložil ho na svojho syna Izáka. Tu prehovoril syn k otcovi: „Otče!... Drevo a oheň na zápalnú obetu je tu, kde však je baránok na zápalnú obetu?“ (Gn 22:7). A otec, zadržujúc plač, odpovedal: „Boh si už obstará baránka na zápalnú obetu, syn môj. (Gn 22,8). To bola jediná Abrahámova odpoveď.

Vieme, ako to ďalej dopadlo. V poslednej chvíli Boh zastavuje Abraháma pripraveného s nožom v ruke ku smrteľnému zásahu svojho milovaného syna a hovorí mu aby to nerobil ale aby sa pozrel za seba a tam Abrahám uvidel barana so zapletenými rohmi v kroví, ktorého potom obetoval na Boží príkaz namiesto svojho syna. (Gen.22:9-13). Táto udalosť sa podľa znalcov Biblie stala na tom istom mieste, na ktorom bol o 2 tisíc rokov neskôr ukrižovaný Pán Ježiš. Je to vlastne akési trojvršie, z ktorého má každý vrchol svoje pomenovanie...

Článok obsahuje nahrávku kázne

  V júli, počas misijnej aktivity zboru BJB Klenovec v Hnúšti (Van4live ) sa zastavil pri nás a našich atrakciách pán starosta obce Babinec a zmosta – doprosta povedal, že sa mu to veľmi páčí , ako sa deti hrajú a povedal: „Chcel by som takéto niečo na okresných oslavách SNP v Babinci.Bude tam veľa ľudí s deťmi, mnoho rôznych vystúpení. Bolo by dobre, keby sa takto mohli deti pohrať. Zariadim všetko, čo bude treba. elektriku, priestory, stravu... a môžete mať aj svoj program na pódiu. Váš kresťanský!..“.

19. júna nám naša klenovská besiedka pripomenula Deň otcov. Aj keď sa väčšina detí nemohla spoločného zhromaždenia zúčastniť, to nebránilo nám starším, aby sme ich „zastúpili“ a urobili krátku besiedku priamo na bohoslužbách. Po prečítaní známeho 139. Žalmu sme si zapísali aký je Boh Otec. Počúvali sme príbeh o dôležitosti dôvery, ktorú prejavujeme nášmu Bohu, ale aj našim pozemským otcom. Nakoniec naši otcovia, starý otcovia aj budúci otcovia J dostali ručne vyrábané rámiky na fotografie svojej rodiny.
Milou a radostnou príležitosťou v našom zbore je každoročná oslava Dňa matiek, pripomíname si starostlivosť našich mamičiek, starých mamičiek, tiet. Stalo sa to už dobrým a príjemným zvykom, že besiedkári zaspievajú našim mamám pesničku. Tento rok to bola známa detská kresťanská pieseň Pretekáva. Vyspievali v nej veľkú pravdu o tom ako Božia starostlivosť o nás, v mnohých smeroch pretekáva. Spoločné zhromaždenie sme zakončili rozdávaním kvetinových darčekov a milých úsmevov pre naše mamy, staré mamy a tety.

Podkategórie

(Dôvera-Empatia-Priateľstvo-Ochrana) Klubcentrá a kluby DEPO vytvárajú podmienky pre trávenie voľného času pre všetky vekové kategórie. Našim cieľom je v úzkej spolupráci s ďalšími subjektmi, budovať v rámci SR sieť klubov a centier DEPO. Táto platforma už teraz vytvára podmienky pre vzájomnú pomoc a inšpiráciu, spoločné akcie, vzdelávanie a podobne.
Detičkovo je klub pre mamičky a ich detičky, kde sa spolu hráme, rozprávame sa a tešíme sa jeden z druhého :) Stretnutia pravidelne v utorok o 16:00 v spodných priestoroch modlitebne alebo na dvore podľa počasia. Aktuálne informácie nájdete na facebookovej stránke detičkova.