Keď to povedal, išiel vopred, poberajúc sa do Jeruzalema. Ako sa priblížil k Betfagé a k Betánii, k vrchu pomenovanému Olivový, poslal dvoch učeníkov a povedal: Choďte do dediny, ktorá je naproti. Keď vojdete do nej, nájdete osliatko priviazané, na ktorom nikdy nikto nesedel. Odviažte ho a priveďte. A ak sa vás niekto spýta, prečo (ho) odväzujete, takto poviete: Pán ho potrebuje. I odišli tí, čo boli poslaní, a našli (všetko), ako im povedal. Keď odväzovali osliatko, povedali im jeho majitelia: Čo odväzujete to osliatko? Odpovedali: Pán ho potrebuje. A priviedli ho k Ježišovi, položili svoje rúcha na osliatko a posadili naň Ježiša. Ako šiel, prestierali svoje plášte po ceste. Keď sa však už blížil ku svahu Olivového vrchu, celé množstvo učeníkov začalo radostne mohutným hlasom chváliť Boha za všetky mocné činy, ktoré videli, a volali: Požehnaný, ktorý prichádza, kráľ v mene Pánovom. Pokoj na nebi a sláva na výsostiach! Ale niektorí farizeji zo zástupu Mu hovorili: Majstre, zakáž to svojim učeníkom! Odpovedal im: Hovorím vám: Ak títo budú mlčať, kamenie bude kričať. Keď sa priblížil a videl mesto, zaplakal nad ním a riekol: Ó, keby si v takýto deň poznalo aj ty, čo [ti] je ku pokoju; ale je to teraz skryté pred tvojimi očami; lebo prídu na teba dni, že ťa tvoji nepriatelia oboženú valom a obkľúčiac, zovrú zo všetkých strán a zrovnajú ťa so zemou, i tvoje deti, a nenechajú v tebe kameň na kameni, pretože si nepoznalo čas svojho navštívenia. Potom vošiel do chrámu a začal vyháňať predavačov hovoriac im: Napísané je: Môj dom má byť domom modlitby; a vy ste urobili z neho peleš lotrov. A učil každý deň v chráme. Veľkňazi a zákonníci, i poprední z ľudu, hľadeli Ho zahubiť, ale nevedeli, čo si počať, lebo všetok ľud priľnul k Nemu a poslúchal Ho. Evanjelium podľa Lukáša 19:28-48