Sestry spolocne zo vsetkych denominacii Dňa 7. marca 2011 sa vo večerných hodinách uskutočnil v našej modlitebni Ekumenický svetový deň modlitieb. Program pripravili sestry z nášho zboru BJB v spolupráci so sestrami Evanjelickej cirkvi a.v. v Klenovci. Táto spolupráca trvá už 15 rokov.


 
Pozornost v laviciach

Program večera na tému „Koľko máte chlebov?“ vypracovali veriace ženy z Čile na základe textu z Mk 6: 30-44. Pán Ježiš v ňom vyzýva svojich učeníkov, aby dali jesť päťtisícovému zhromaždeniu + ženám a deťom. Zdalo sa, že táto úloha je nad ich sily, veď mali k dispozícií len 5 chlebov a 2 ryby. No keď ich dali Ježišovi a On ich požehnal, bolo dostatok pre nasýtenie všetkých.

 
Prihovor My ako Božie deti máme rovnakú úlohu: „Vy im dajte jesť.“ A tak v tento večer prebiehala diskusia na tému : „Čo máme? S čím sa môžeme podeliť so svojimi blížnymi?“ Z odpovedí vyplynulo, že to môžu byť financie¸ pomoc v núdzi, pohostinnosť, návštevy chorých, ale môže to byť aj náš čas, úsmev, zdieľanie sa, dôvera, vedomosti, služba evanjeliom. Naše možnosti sa nám môžu zdať nepatrné, ale keď ich odovzdáme Pánovi, On našu službu požehná.

 
Prihovor pani Germanovej


Zhromaždenie bolo ukončené spoločnými modlitbami a po nich sme sa rozhádzali domov s túžbou, aby sme počuté slovo dokázali žiť.

V laviciach