Verš pre zbor na r. 1986 je Rim. 13:10 „Láska blížnemu zle nerobí. Plnosťou zákona je teda láska.“Kazateľ Struhár vyzdvihol myšlienku chodenia v láske. Brat Július Kremský kázal na text Gal. 3:1-5 1 Ó, nerozumní Galatskí! Kto vás omámil, [aby ste neboli povoľní pravde]? Veď som vám pred oči nakreslil Ježiša Krista, toho ukrižovaného!2 Len to by som chcel zvedieť od vás, či ste zo skutkov zákona prijali Ducha, a či zo zvestovania viery?3 Či ste takí nerozumní? Začali ste duchom, a teraz končíte telom?4 A koľko ste pretrpeli nadarmo? A ozaj, nadarmo.5 Ale či Ten, ktorý vám dáva Ducha a robí divy medzi vami, (robí to) skutkami zákona, alebo zvestovaním viery?“ zdôraznil myšlienku, že láska Božia je rozliata v našich srdciach skrze Ducha svätého.

K modlitebnej chvíli slúžil brat Pap - Ján 15:7 „Ak zostanete vo mne, a moje slová ak zostanú vo vás, vtedy si proste, čokoľvek chcete, a stane sa vám.“ ... ak zostanete vo mne... Áno, ak v Ňom zostaneme, prinesieme úžitok pre Neho aj v novom roku. Novoročný verš pre r. 1988 je Rim. 12:2 „A nepripodobňujte sa tomuto svetu, ale sa premeňte obnovením svojej mysli, aby ste zkúšali, čo je vôľa Božia, to, čo je dobré, ľúbe a dokonalé!“ NEPRIPODOBŇUJTE SA TOMUTO SVETU.

Novoročnú kázeň predniesol kazateľ P. Struhár na text Žid. 10:22-25 „pristupujme s pravdivým srdcom v plnej istote viery majúc pokropené srdcia a tak očistené od zlého svedomia a telo umyté čistou vodou držme vyznanie nádeje neochvejne, lebo je verný ten, ktorý zasľúbil. A pozorujme sa navzájom tým cieľom, aby sme sa roznecovali k láske a k dobrým skutkom neopúšťajúc svojho shromaždenia, ako majú niektorí obyčaj, ale napomínajúc sa, a to tým viacej, čím viacej vidíte, že sa blíži ten deň. “ – Povbudzujte sa navzájom... k dobrým skutkom....“ Nech nám Pán požehná.

Uskutočnilo sa prvý raz dole v dolnej miestnosti okolo stolov. Prítomných bolo 43 členov. Bolo to radostné zhromaždenie. Pripomenuli sme si veľmi požehnaný rok od nášho Pána, ktorý vojde do histórie medzi najpožehnanejšie. Otvorenie „novej“ modlitebne, jeden z najpočetnejších krstov, prírastok 6 členov v zbore, návštevy vedúcich brato našej jednoty, návštevy zo ZSSR, USA, NSR, požehnaná evanjelizácia s jedným rozhodnutím pre Pána, dve nové mladé rodiny, vyprosenie požehnania pre ich život, požehnanie dvoch detí, najkrajšie vianočné sviatky a Silvester, to všetko je veľká Božia milosť. Boh prijal našu prácu a priznal sa so svojim požehnaním.

Rokovanie bolo pokojné, radostné. Viedol ho predseda brat St. Antalík. Text 1.Petra 4:10-11 „o ktorom spasení snažne pátrali a zpytovali proroci, ktorí prorokovali o milosti, vzťahujúcej sa na vás, zpytujúc, na ktorý a jaký čas to oznamoval Duch Kristov, ktorý bol v nich a ktorý svedčil vopred o utrpeniach Kristových a o slávach za tým,“ – slúžte si tak, ako kto dostal dar milosti, v krotkosti a tichosti.

Stručné záznamy zo správ. Kazateľ mal duchovnú správu hovoril o raste zboru v duchovnej oblasti o dobrých vzájomných vzťahoch. Tieňom je rodina Uhrinová, ktorá bola vylúčená. V polovici roka Viera Uhrinová začala chodiť do zhromaždenia a modlila sa , ale nie modlitbou pokánia, ale provokačne. Preto sa zborové zhromaždenie uznieslo nepovedať na jej modlitby „amen.“ Po viacerých rozhovoroch prestala chodiť do zhromaždenia. Je to bolesť, celý zbor na nich myslí s láskou a prosí, aby Pán im ukázal ich omyl a hriech.

Podobne aj prípad brata Píša je boľavý. Zborová kázeň nepriniesla nápravu, a pretože sa to viac rokov nezlepšuje, bolo dohodnuté nepočítať ho ďalej za člena. Ale v modlitebnom zápase zostávame.

V správe za staršovstvo povedal brat Vološčuk o uzneseniach zborových. Boli prevažne splnené, práce staršovstva bola náročná, ale potrebná a zborové zhromaždenie ju schválilo.

Finančnú správu povedal pokladník brat Ján Brádňanský.
Počiatočný stav bol   57.370,- Kčs
Zbierky v roku 1987  67.406,- Kčs
Príjem ÚR na stavbu a iné   44.609,- Kčs
Celkom príjem   169.377,- Kčs
Výdavky   144.528,- Kčs (z toho na opravu modlitebne 55.842,- Kčs)
Zostatok   24.837,- Kčs

Vďaka Bohu, že všetko sa zakúpilo a ostal ešte zvyšok.

Za revízorov povedala správu s. H. Papová, všetky účty sú v poriadku. Za sestry mala príhovor predsedkyňa s. Zuzana Antalíková. Práce sestier bola nadmieru obetavá pri všetkých akciách bola zhoda a obetavosť. Okrem toho sa pravidelne zhomažďujú 1x v mesiaci, ale chodí len 7-10 sestier. Ostatné sú mladšie a sú doma s deťmi.

Za mládež hovoril brat Viliam Kováčik, schádzajú sa v sobotu večer podľa programu 8-12 členov. Okrem aktívnej služby našli si čas na výlety na Dedinkách, slúžia na Štefana na R. Píle a všade sú aktívny. Zvolili si novú predsedkyňu Hanku Papovú.

Za dorast povedala potešujúce slovo s. ElenkaDoračková. Chodí 6 detí, pri preberaní tém sú aktívne a slúžia pri zborových akciách.

Za besiedku hovorila s. Dada Papová, chodí 8 detí. Vo vyučovaní sa striedajú s. H. Papová a Z. Analíková.

Za spevokol hovoril dirigent Pavel Ostrica, priemerne spieva 22 spevákov, je výborný doprovod a aktívne nacvičujú.

Brat Sl. Šramo oznámil za hospodársku činnosť, že všetok materiál je spísaný a je zaevidovaný u J. Kováčika.

V závere podávania správ brat predseda veľmi srdečne poďakoval vedúcim bratom a sestrám a tiež všetkým, ktorí akoukoľvek prácou prispeli k zborovému životu a vyslovil prianie, aby Boh službu prijal a požehnal a aby všetci zotrvali v práci ako pre Pána.

Stav členov je 66. V roku 1987 bolo prijatých 6 členov, vylúčený – odpísaný jeden.

Zborové zhromaždenie v diskusii sa vyjadrilo k novým návrhom na prácu v r. 1988, prijalo uznesenie a modlitbami vďaky sa ukončilo.

Uskutočnilo sa v B. Bystrici, za predsedu bol zvolený predseda staršovstva z B. Bystrice brat Pavel Antalík. Prejednal plán zborových akcií v r. 1988 a plán svojej práce s radosťou prejednalo prípravné práce k novej modlitebni v B. Bystrici. Po zdlhavých rokovaniach sa veci pohli dopredu. Návrh definitívny spravuje brat Ľ. Jankovič.

Na Veľkonočné sviatky pricestovali príbuzní z Bratislav, B. Bystrice, Popradu, takže bolo plné zhromaždenie. Výborný program pripravila mládež. Zvláštnou a mimoriadnou návštevou bola návšteva brata Jána Aláča s manželkou Otíliou a synom Jánm prvý raz od r. 1969, kedy opustili ČSSR a usadili sa v Kanade v Toronte. Slúžil na biblickej hodine o skrytých proroctvách Žalmoch, zbor urobil posedenie pri čaji v spodnej miestnosti. Prežili sme pekné obecenstvo a spomínali na prácu v jeho mladosti v Klenovci.

Na pozvanie zboru ochotne prišli Pospíšilovci a veľmi požehnane poslúžili spevom i slovom. V sobotu večer kázal br. Kazateľ Július Stupka na tému: „Pozvanie na hostinu.“ Bolo plné zhromaždenie a viacej priateľov. Slúžili aj v nedeľu veľmi požehnane.