Do polovice mesiac mája bola ukončená prvá etapa opráv modlitebne. V nej sme si zaumienili vymeniť okná, vonkajšiu omietku, vnútornú galériu a pódium. Všetky práce boli ukončené, modlitebňa vymaľovaná, takže počnúc 19. 05. 1984 započali sa v modlitebni opäť pravidelné zhromaždenia.

Bolo preto možné pristúpiť k druhej etape – k prístavbe krstiteľne a šatní. Základný návrh vypracoval brat Ing. Mathauser. Po dôkladnom rozbore v stašovstve bol návrh pozmenený tak, aby sa postavilo točité schodište a tretie poschodie, kde by bola miestnosť pre mládež. Rozpočet stavby vypracoval brat Vološčuk. Dlhší čas trvalo vybavenie stavebného povolenia, ale začiatkom augusta vydal ONV rozhodnutie o povolení prístavby.

Tak 06. 07. 1984 započalo sa s výkopom základov pod prístavbu a 07. 07. 1984 základy sa zabetónovali, 09. 07. 1984 sa odšalovali. 11. 07. 1984 sa zbúrala stará garáž, 13. 07. 1984 sa zbúral starý vchod do kotolne. V priebehu ďalších dní sa vykonala najťažšia práca pri búraní bočnej betónovej steny do starej kotolne. Nové schody sa už betónovali dňa 18. 07. 1984. Dňa 19. 07. 1984 sa doviezli tehloboloky z Lučenca a už 21. 07. 1984 sa započalo s murovaním prízemia.

Práce potom rýchlo napredovali. Všetci bratia mali v srdci mnoho nadšenia pre túto prácu. Priebežne sa zabezpečoval materiál, štrk, cement, drevo, tehly.

Prístavby tak doslova očividne rástla a bola ukončená koncom mesiaca augusta. Dňa 13. 09. 1984 bola porezaná smreková guľatina na píle JRD a dňa 19. 09. 1984 sa započalo s väzbou. Urobil ju Samuel Ľaudár za pomoci brata O. Antalíka, J. Papa a ostatných.

08. 10. 1984 bola prístavba oplechovaná, stavba zakrytá, hlavné práce ukončené a nastala chvíľa pre oddych.

Pán sa opäť predivne priznal, pomáhal a chránil. Odpracovalo sa približne 4.000 hodín, podľa denníka. Výdavky činili 101.000 Kčs.

Po dlhých rokoch Pán predivne otvoril možnosť uskutočniť prístavbu aj modlitebni v Prahe na Vinohradoch. Z celej vlasti, zo všetkých zborov organizovala sa pomoc – brigády. Z Klenovca odpracovali jeden týždeň bratia: Ondej Antalík, Jozef Pap, Kováčik Peter a Struhár Pavel.

S vďačnými srdciami sme si pripomenuli krásne životné jubileum našej sestry. Je veriacou sama v neveriacej rodine. Spoločne sme zaspievali pieseň č. 30 „Blažený, kto očakáva na Pána.“ Kiežby jej Pán požehnal aj ďalšie roky jej života.

Po viacerých rokovaniach definitívne sa rozdelila práca v B. Bystrici. Bratia z cirkve bratskej upustili od spolupráce s nami a oddelili sa.

Radostná a požehnaná slávnosť bola v Lučenci. Pána vyznalo v krste 12 krstencov z toho 6 z B. Bystrice. Boli to: Ing. Ridek Ján, Polóny Ján st., Hirič Ivan, Majer Milan, Mikolajová Anna, Tabačiarová Zuzana. Sestry sa obrátili z neveriacich rodín. Vďaka Pánovi za túto milosť. Prosili sme Pána, aby nám všetkým pomáhal žiť v novote života.

Na celoštátnej konferencii BJB v Prahe bol v nedeľu dopoludnia slávnostne ordinovaný kazateľ Klenovského zboru P. Struhár. Na zborovom zhromaždení bol v zbore uvítaný bratom St. Antalíkom, predsedom zboru, ktorý mu zaželal mnoho sily od Pána, aby bol usilovným a dobrým pracovníkom. 1. Tim. 4:12-1612Nech nikto tebou nepohŕda pre tvoju mladosť, ale buď vzorom veriacich v reči, správaní, láske [v duchu], vo viere a v mravnej čistote. 13Kým neprídem, buď usilovný v predčitovaní (Písma), napomínaní a vyučovaní. 14Nezanedbávaj dar, ktorý je v tebe a bol ti daný prorockým slovom, keď zbor starších kládol ruky na teba. 15O toto sa staraj, tomu ži, aby bolo tvoje napredovanie všetkým zjavné. 16Daj pozor na seba a na učenie. V tom zotrvávaj, lebo keď to urobíš, zachrániš seba aj tých, čo ťa počúvajú.“ Delegáti na konferencii za Klenovec boli bratia Stanislav Antalík a Vasil Vološčuk.