Na zbor. Zhromaždení bolo prítomných 36 členov. Výchovnú úvahu predniesol br. Kazateľ Struhár na text Kol. 3:12-1712 Ako vyvolení Boží, svätí a milovaní, oblečte teda srdečné milosrdenstvo, dobrotivosť, pokoru, krotkosť, trpezlivosť. 13 Znášajte sa vospolok a odpúšťajte si, ak by niekto mal sťažnosť proti niekomu; ako aj Pán odpustil vám, tak aj vy. 14 A najmä priodejte sa láskou, ktorá je spojivom dokonalosti. 15 A pokoj Kristov nech rozhoduje vo vašich srdciach, veď k nemu ste aj vy boli povolaní ako jedno telo; a buďte (za to) vďační. 16 Slovo Kristovo nech prebýva vo vás bohato; vo všetkej múdrosti učte a napomínajte sa žalmami, hymnami, duchovnými piesňami a vďačne spievajte v srdciach Bohu! 17 A čo činíte slovom alebo skutkom, všetko čiňte v mene Pána Ježiša; a ďakujte Bohu Otcu skrze Neho.“ – zdôraznil potrebu znášať sa v láske.

V správe o duchovnom stave zboru potešilo, že v B. Bystrici je už 50 členov. Počet však klesá v R. Sobote, Hrachove a na Píle. V Hrachove už zhromaždenie nie je, chodia do R. Soboty.

Vo finančnej správe bolo uvedené, že výdavky na opravu modlitebne činili 101.000 Kčs. Na výstavbu prispelo ústredie RSS sumou 20.000 Kčs. Ostané tvorili zbierky. Zostatok za rok 1984 je 17.751 Kčs. Správu za sestry povedala Z. Antalíková, za mládež E. Struhárová (v sobotu sa schádza asi 15 mladých), za besiedku E. Doračková.

Aklamačne (hromadne) bol zvolený za diakona brat Milan Antalík a za účtovníka Ondrej Kováčik.

Sestry navštívili sestru Straškovú, ktorá má 85 rokov. Vzájomne sa potešili a povzbudili. Nepatrí do nášho zboru, ale pravidelne navštevuje zhromaždenia. Býva sama na prízemí v dome svojho syna.

Dcéra brata Michala Brádňanského požiadala zbor o pomoc pri vysporiadaní majetko-právnych vzťahov zboru za dom rodičov na Paseke. Jej rodičia dom dali do užívania zboru, pre potreby mládeže asi v roku 1965. Zbor poveril brata Ondreja Lichanca z Hnúšte spravovaním tohto domu. Medzitým došlo k vylúčeniu brata Lichanca zo zboru. On však napriek tomu dom na Paseke si privlastnil ako chatu. Staršovstvo potvrdilo, že dom O. Lichancovi nepredal zbor, pretože nebol jeho vlastníkom. Súd pririekol dom majiteľom – rod. Brádňanskej a O. Lichanca úradne vysťahoval.

Mládež radostne privítala medzi sebou Jurka ako posledného z Kováčikovcov z vojenskej služby. Pre Pána sa ešte nerozhodol. Spoločne prosíme Pána, aby našiel jedinú správu cestu životom.

V pokoji a v duchovnej zhode prebehli Veľkonočné sviatky za plného zhomaždenia. Prišli príbuzenské rodiny z B. Bystrice, študenti z Bratislav. Téma sviatkov bola: „Žiť na slávu Pána Ježiša, k chvále Jeho slávy. Ef. 1:3-143Požehnaný Boh a Otec Pána nášho Ježiša Krista, ktorý nás v nebeských veciach požehnal v Kristovi Ježišovi všetkým duchovným požehnaním. 4Veď ešte pred stvorením sveta vyvolil si nás v Ňom, aby sme boli svätí a bez úhony pred Ním, 5keď nás z lásky podľa milostivej rady svojej vôle predurčil byť Mu synmi skrze Ježiša Krista 6a zvelebovať slávu Jeho milosti, ktorou nás omilostil v Milovanom. 7V Ňom máme vykúpenie skrze Jeho krv, odpustenie hriechov podľa bohatstva Jeho milosti, 8v ktorej nás bohato zahrnul všetkou múdrosťou a rozumnosťou, 9zjaviac nám tajomstvo svojej vôle podľa svojej blahovôle, ktorú si predsavzal v Ňom 10na uplatnenie plnosti časov: totiž v Kristovi ako v Hlave zjednotiť všetko, aj čo je na nebi, aj čo je na zemi; 11(zjednotiť) v Ňom, v ktorom sme sa stali dedičmi, predurčenými podľa predsavzatia Toho, ktorý koná všetko podľa rozhodnutia svojej vôle, 12aby sme boli na chválu Jeho slávy, my, ktorí sme už predtým skladali nádej v Kristovi. 13V Ňom aj vy, keď ste počuli slovo pravdy - evanjelium o svojej spáse - a uverili ste v Neho, boli ste spečatení zasľúbeným Duchom Svätým, 14ktorý je závdavkom nášho dedičstva, aby sme ako Jeho vlastní boli vykúpení na chválu Jeho slávy.“

Mládež peknom programe hovorila na tému: „Čím sú pre mňa Veľkonočné sviatky.“ Mládež má výborný klavírny doprovod – Ľubko Šramo.

Delegátmi na tejto konferencii v Bratislave za Klenovec boli bratia St. Antalík a V. Vološčuk. Brat Vološčuk pracoval v návrhovej komisii. Z rokovania vyplynulo: konečne sa zvýši počet výtlačkov Rozsievača o 1.000 ks – úrady dovolili. Pražania ďakovali za pomoc pri oprave ich modlitebni k 100ročnici. Pre opravu Klenovskej modlitebni bola prisľúbená pomoc vo výške 93.000 Kčs.