Na celoštátnej konferencii v Prahe boli slávnostne odovzdané vysvedčenia absolventom dvojročného baptistického seminára s diaľkovým štúdiom. Boli medzi nimi aj naši dvaja bratia. Veľmi sa z toho tešíme. Nielen preto, že sú prvými z nášho zboru, ale aj preto, že skončili štúdium s vyznamenaním.

Prosíme Pána, aby ich vystrojil k veľmi potrebnej službe na Jeho vinici.