Po dlhšom čase bol v našom zhromaždení opäť zahraničný hosť, kazateľ Ľvovského zboru, ktorý má okolo 1000 členov. Prišiel knám ako osobný hosť kazateľa Struhára. Zoznámili sa v Ľvove pri ceste našich kazateľov do ZSSR.

Predstavil sa ako oduševnený kazateľ. Hovoril v nedeľu dopoludnia na text 4. Moj. 14: 24 „Avšak svojho služobníka Káléba, pretože v ňom bol iný duch a dokonale sa ma verne pridŕžal, uvediem do krajiny, do ktorej vošiel, a jeho potomstvo ju dostane do vlastníctva.“ veriaci človek je človek viery, Kalef bol obyčajný, ako my, len mal vieru. Preto vošiel do zasľúbenej zeme. Potrebujeme pevnú vieru pre nový život.

Aj v pondelok večer nám slúžil na tému z Jakuba 5:13-1813Trpí niekto medzi vami? Nech sa modlí. Raduje sa niekto? Nech spieva žalmy. 14Je niekto chorý medzi vami? Nech si zavolá starších zboru a nech sa modlia nad ním, keď ho v Pánovom mene pomazali olejom. 15A modlitba z viery zachráni chorého a Pán ho pozdvihne. A ak sa dopustil hriechov, odpustí sa mu. 16Preto si vyznávajte navzájom hriechy a navzájom sa modlite za seba, aby ste sa vyliečili. Mnoho zmôže v účinkoch modlitba spravodlivého. 17Eliáš bol človek podrobený utrpeniu ako vy. Ale horlivo sa modlil, aby nepršalo, a nepršalo na zemi tri roky a šesť mesiacov. 18A zase sa modlil, a nebo dalo dážď a zem vydala úrodu.“ Vyzval za neprestajné modlitby, nimi sa zbližujeme s Bohom, dostávame sa na cestu posvätenia, dostávame silu pre život duchovný.

Po zhromaždení v osobných rozhovoroch nám priblížil život veriacich v Ľvove. Ročne ich pribúda okolo 70 členov. Nech Pán požehná jeho prácu v Ľvove i u nás.