Na oblastné cvičenie mužského spevokolu pricestovali brat J. Kremský z Bratislavi už vo štvrtok dňa 13. 12. 1984 a večer požehnane poslúžil na text Luk. 4:17-2217I podali Mu knihu proroka Izaiáša. A keď otvoril knihu, našiel miesto, kde bolo napísané: 18Duch Pánov nado mnou; lebo pomazal ma zvestovať chudobným evanjelium, [uzdravovať skrúšených srdcom] poslal ma hlásať zajatým prepustenie a slepým navrátenie zraku, utláčaným oslobodenie, 19a zvestovať vzácny rok Pánov. 20Keď zavrel knihu a vrátil ju služobníkovi, sadol si. Oči všetkých v synagóge upierali sa na Neho. 21A On im začal hovoriť: Dnes sa naplnilo toto Písmo vo vašich ušiach. 22A všetci Mu prisviedčali, obdivovali slová milosti, ktoré vychádzali z Jeho úst, a hovorili: Či Tento nie je syn Jozefov?“, Sk. 10:38-4238ako Boh Duchom Svätým a mocou pomazal Ježiša Nazaretského, ktorý chodil, dobre činil a uzdravoval všetkých diablom posadnutých, pretože Boh bol s Ním. 39A my sme svedkami všetkého, čo činil v Judsku a v Jeruzaleme, ako Ho aj zamordovali, povesiac Ho na drevo. 40Toho Boh vzkriesil v tretí deň a dal Mu zjavovať sa 41nie všetkému ľudu, ale svedkom, Bohom vopred vyvoleným, nám, ktorí sme s Ním jedli a pili po Jeho zmŕtvychvstaní. 42A sám prikázal zvestovať ľudu a svedčiť, že On je ten Bohom ustanovený sudca živých a mŕtvych.“ Zdôraznil zvlášť myšlienku, že Pán Ježiš nás oslobodzuje. Všetko smiem, ale ničím a nikým nebudem ovládaný.

V sobotu 15.12. 1984 pri cvičení spevu (odpoludnia) mali sme spoločné rozvažovanie nad témou o duchovnom obživení. Boli to veľmi požehnané chvíle.