Od prvých dní v roku 1983 započali sa prípravy na opravu modlitebne. Bolo jednomyseľne rozhodnuté rozdeliť opravu na tri etapy:

  1. Vymenit železné okná za drevené a opraviť vonkajšiu omietku, postaviť novú galériu.
  2. Pristavať k modlitebni prístavbu – krstiteľňu so šatňami
  3. Dokončiť úpravu interiéru modlitebne.

V roku 1983 sa počítalo s vykonaním prác prvej etapy. Výrobu okien podľa návrhu br. Mathausera vybavil brat St. Antalík v Hnúšti (OSP). Pre opravu omietky bolo rozhodnuté postaviť drevené lešenie. Samovýrobu žrdí vybavil na lesnom závode brat Vološčuk. Výrobu ždrí pri Skorušine riadil brat O. Antalík a P. Brádňanský dňa 22. 03. 1983.

Lešenie okolo modlitebni sa postavilo v mesiaci apríli. V máji sa odstránila celá omietka z modlitebne, pretože sa zistilo, že nie je veľmi dobrá ani na zdanlivo plných plochách. Práca bola namáhavá a prašná, ale bola vykonávaná s nadšením. Všetci bratia sa chytili diela.

V mesiaci jún vymenili sa okná, staré sa vybrali a založili sa nové. Po odstránení vonkajšej omietky dôkladne sa vyčistili a prehĺbili fugy do hĺbky 1 cm.

Dňa 25.06.1983 odstránila sa stará galéria v modlitebni. Začiatkom júla sa brigádnicky natierali okná základnou farbou.

Dňa 08. 07. 1983 sa nahadzovala omietka. Zišlo sa 37 bratov z Klenovca, Hronca, Lučenca, P. Draviec, B. Bystrice a R. Píly. Omietka sa robila bielym cementom a pridávalo sa čerstvé mleté vápno z Tisovca. Bolo veľmi horúco a omietka prudko vysychala. Na zadnej stene a na priečelí sa začala odlupovať už v odpoludňajších hodinách. A tak popri veľkej radosti bolo nám smutno, že sa práca nevydarila. Zistilo sa, že vápno nebolo v Tisovci dobre vypálené.

Opraviť sa to nedalo, preto sme od 11. 07. 1983 započali opäť odstraňovať omietku na čelnej stene a zo severnej steny. Medzitým sme dali prachové vápno zahasiť.

Dňa 12. 07. 1983 prišiel na naše pozvanie brat Plavka z Bratislavy a spolu s bratom O. Antalíkom robili profilované omietky okolo okien.

V mesiaci júli a auguste nahodila sa nová omietka. Veľké brigády sa už neorganizovali, vypomáhali domáci bratia murári O. Antalík a St. Antalík. Veľmi výdatne pomáhal brat Sýkora Arpád z Lučenca a brat Tomáš Kizek z Hronca.

V druhej polovici augusta boli vykonané klampiarske práce, čistenie odpadových žľabov a ich natieranie.

Začiatkom septembra sa započalo so stavbou lešenia na galériu. 03.12.1983 po položení armatúry sa betónovala galéria. Touto prácou sa ukončili hlavné práce pri oprave modlitebne v r. 1983. Prvá etapa bola takto ukončená. Pán Boh sa k práci predivne priznával. Vlieval nám nadšenie i chuť do práce. Pracovalo sa pravidelne v pondelok, stredu, piatok a sobotu. V utorok a štvrtok bolo zhromaždenie. Na opravách sa odpracovalo približne 3900 hodín. Denne sa viedol denník s odpracovanými hodinami. Najväčšia ťarcha prác spočívala na našich bratoch dôchodcoch. Brat O. Antalík odpracoval viac ako 650 hodín, brat P. Brádňanský 430 hodín, brat Pap viac ako 350 hodín a brat P. Ostrica viac ako 310 hodín. Z ostatných najviacej odpracoval brat J. Kováčik – 460 hodín. Ostatní okolo 300 hodín.

Pri prácach sa aktívne zúčastňovala aj mládež a dobrovoľníci. Sestry sa obetavo striedali pri varení v kuchyni. Každú sobotu pripravovali výdatný pokrm.

Radostný a nadšený prístup všetkých našiel ohlas aj medzi tými, ktorí pozorovali našu prácu. Bola nesporne svedectvom Božej prítomnosti a pomoci. Vzdávame mu za to úprimnú vďaku a prosbu o silu k ďalšej práci.