Po mnohých prípravách a odkladoch, konečne prišiel k nám aj brat predseda ÚRS, kazateľ Pavel Titěra. Pobudol u nás aj s manželkou niekoľko dní, zistil ako sa uviedol v práci nový kazateľ a slúžil nám veľmi energeticky na tému o viere. Veriaci človek je bojovník, nie utiahnutý jedinec, ale bojovník.

Sestra Titěrová, predsedníčka sestier nám povedala pekná slová zo Žalmu 105:17-1917 poslal pred nimi muža, Jozefa, ktorého predali za otroka. 18 V klade mu zvierali nohy, dostal sa do želiez, 19 kým sa len nesplnilo jeho slovo a reč Hospodinova ho neospravedlnila.“ o tom, že Pán nás očisťuje aj prostredníctvom neveriacich v práci - vedie k trpezlivosti, k láske.