Náš zbor dostal do nového roku prekrásny verš Žalm 4:4 „A vedzte, že Hospodin učiní zvláštnu vec pri svojom milom, Hospodin vyslyší, keď budem volať k nemu!“