V pekný letný deň sme spolu prežívali veľkú radosť z vytvorenia novej rodiny v zbore. Božím Slovom slúžil a požehnanie vyprosil brat M. Kešjar, predseda ÚRS. Slávnostný príhovor mal na text z Efez. 3:14-19 „Pre tú príčinu skláňam svoje kolená pred Otcom nášho Pána Ježiša Krista, z ktorého má každý rod na nebesiach i na zemi svoje meno, žeby vám ráčil dať podľa bohatstva svojej slávy, skrze svojho Ducha, mocou zosilnieť na vnútornom človekovi, aby Kristus skrze vieru prebýval vo vašich srdciach, aby ste zakorenený v láske, a pevne založení, dokonale vládali pochopiť so všetkými svätými, jaká je to šírka a dĺžka, hĺbka a výška, a poznať lásku Kristovu, ktorá prevyšuje rozum, aby ste boli naplnení vo všetku plnosť Božiu. “ Pred začiatkom spoločného života je modlitba. Mnohí začnú na vlastnú päsť a nemajú síl ísť životom. Skláňanie kolien je prejav viery v Boha, že môže pomôcť. Pravá rodina Božia pozostáva z troch – tretím je Pán.

J. Antalíková zaspievala pieseň: „Boží láska ať vás doprovází,“ báseň predniesla M. Papová: „Kto nás do knihy života zapíše...“ Spevokol zaspieval pieseň: „Nech vás požehná Hospodin“ Svadobná hostina bola v spodnej miestnosti modlitebne.