Aj predseda ÚRS prišiel pomôcť riešiť náš problém a prisľúbil skoré riešenie. Slúžil na text 1. Mojžišova 22:9-14 „Keď však došli na miesto, o ktorom mu povedal Hospodin, Abrahám tam postavil oltár, naukladal drevo, zviazal syna Izáka a položil ho na oltár navrch dreva. Keď Abrahám vystrel ruku a vzal nôž, aby zarezal syna, zavolal na neho z neba anjel Hospodinov: Abrahám, Abrahám! A ten odpovedal: Tu som. Tu mu on riekol: Nevystieraj ruku na chlapca a neubližuj mu, lebo teraz som spoznal, že sa bojíš Boha, a neodoprel si mi ani svojho syna, svojho jediného syna. Vtedy Abrahám pozdvihol oči a zbadal, že v húšti je baran zachytený za rohy. Abrahám šiel, vzal barana a namiesto svojho syna ho obetoval ako spaľovanú obeť. Vtedy Abrahám pomenoval to miesto: Hospodin si vyhliadne, ako sa podnes hovorí: Na vrchu si Hospodin vyhliadne.“ – Nepadať do bezradnosti, Boh vidí a pomôže. A v nedeľu 02.05.1976 slúžil na text z Mareka 15:20-22 „Keď sa Mu naposmievali, zvliekli z Neho purpurový plášť a obliekli Ho do Jeho rúcha.Potom Ho vyviedli, aby Ho ukrižovali. Akýsi Šimon Kyrenejský, otec Alexandrov a Rúfov, vracal sa z poľa a šiel práve tade; toho prinútili, aby Mu niesol kríž. A viedli Ho na miesto Golgota, čo v preklade znamená Lebečné miesto. “ Sila spoločnej práce závisí na najslabšom - ako ohnivko v reťazi.

Na požiadanie cirkevného tajomníka mení sa staršovstvo. Staré odstupuje a je schválené nové: bratia Aláč, Ostrica P., Pliešovský, S. Antalík a P. Brádňanský. Za laického kazateľa je zvolený St. Antalík a za predsedu zboru brat J. Pap.