Po odchode Mgr. Petra Orvoša zo služby ostal náš zbor bez kazateľa, a preto si členovia zboru 7. apríla 2013 zvolili zastupujúceho kazateľa Ing. Štefana Palkovácsa, ktorý bol v nedeľu 12. mája 2013 uvedený do služby.

Zástupca rady BJB brat Ing. Pavel Šinko navštívil naše zhromaždenie za účelom vymenovania Ing. Štefana Palkovácsa do služby zastupujúceho kazateľa. Na povzbudenie sa prihovoril zboru aj Štefanovi s krátkou úvahou na text z Listu Židom 12:1:3
„Preto aj my, keď máme taký veľký oblak svedkov okolo seba, zložme každé bremeno a ľahko obkľučujúci hriech a tak s trpezlivosťou bežme pred nami ležiaci beh o závod hľadiac ta na Veľvodcu viery a dokonávateľa Ježiša, ktorý miesto radosti, ktorá ležala pred ním, strpel kríž opovrhnúc hanbou a posadil sa po pravici trónu Božieho. Lebo povážte toho, ktorý strpel od hriešnikov také sebe protirečenie, aby ste umdlievajúc neustali vo svojich dušiach.“

Zdôraznil, že sa nemáme vzdávať, máme bežať svoj závod, ktorý máme pred sebou, aj keď sa nám zdá, že už nevládzeme.

Štefanovu cestu k Pánovi priblížil všetkým prítomným za pomoci krátkeho životopisu.

Pri tejto príležitosti pripomenul, že zborové zhromaždenie 7. apríla 2013 zvolilo brata Štefana Palkovácsa za svojho zastupujúceho kazateľa a brat Štefan prijal toto pozvanie. Následne zbor požiadal Radu BJB na Slovensku o jeho inštaláciu za kazateľského asistenta tohto cirkevného zboru. Keďže boli splnené všetky náležitosti pre inštaláciu v súlade s Ústavou našej cirkvi a so Zborovým poriadkom, brat Štefan mohol predniesť svoj slávnostný sľub.

„Bratia a sestry, vyznávam pred Pánom Bohom a pred zhromaždenou cirkvou, že ma Pán Boh povolal k službe zastupujúceho kazateľa BJB v Klenovci. Že v tej miere v akej poznám svoje srdce, svoju zapálenosť pre oslávenie Boha, láska k Pánovi Ježišovi, túžba slúžiť ľuďom k záchrane z choroby hriechu a k duchovnému rastu, sú mojimi motívmi pre konanie tejto služby. Na základe povolania, ktoré som dostal od Pána Boha, budem s Jeho pomocou dbať o to, aby som sa stával podľa príkladu Ježiša Krista vzorom všetkým vo všetkom. Budem zvestovať v pravde evanjelium Ježiša Krista a slúžiť ľuďom k spaseniu, budem viesť duše, ktoré sú mi zverené, k životu v súlade s Bibliou, starať sa o ne ako sa stará dobrý pastier o stádo, budem na slávu Božiu plniť všetky povinnosti súvisiace s budovaním tela Kristovho. Tak mi Pán Boh pomáhaj.“

Ondrej Kováčik prečítal vyjadrenie zboru, že brata Štefana prijímame ako Bohom povolaného služobníka a zaväzujeme sa, že ho budeme ctiť, že sa budeme za neho modliť, že sa budeme starať o duchovné, ale aj hmotné potreby jeho a jeho rodiny, že sa v spolupráci s ním, budeme usilovať konať Božiu vôľu vo všetkom. Následne si Štefan pokľakol a brat P. Šinko a O. Kováčik za neho modlili.

Neskôr brat Ing. Šinko v mene autority, ktorá mu bola cirkvou zverená ustanovil brata Ing. Štefana Palkovácsa za zastupujúceho kazateľa cirkevného zboru BJB v Klenovci. Odovzdal dekrét o inštalácii a tak sa stal oficiálne kazateľským asistentom, štatutárnym zástupcom, získal oprávnenie kázať Bože slovo a spolu so staršovstvom duchovne viesť cirkevný zbor, vykonávať pastoráciu aj v socialnych a zdravotných zariadeniach, väzniciach, vysluhovať Večeru Pánovu, vyprosovať požehnanie pre novorodencov a zastupovať cirkevný zbor pred verejnosťou.

Tieto formálne udalosti ukončil piesňou „Ó Pane, vodiž dítko své“ spevokol pod vedením dirigenta Ing. Pavla Ostricu. Avšak skutočným záverom tohto vzácneho dopoludnia bol až spoločný obed v Hnúšti, kde sme si okrem dobrého jedla vychutnali aj čas spolu strávený pri rozhovoroch.

Fotoalbum k udalosti