Kázeň brata Štefana Pálkovácsa z nedele 19. 10. 2014.

Úvodný text k slovu bol zo 4. Mojžišovej 12:1-16

Mirjam s Áronom reptali proti Mojžišovi pre jeho ženu Kúšijku, ktorú si vzal. Oženil sa totiž s Kúšijkou. Vraveli: Hovoril azda Hospodin len prostredníctvom Mojžiša? Či nehovorí aj prostredníctvom nás? Hospodin to počul. Mojžiš bol veľmi pokorný človek, najpokornejší, aký kedy na zemi žil. Hospodin hneď nato povedal Mojžišovi, Áronovi a Mirjam: Vy traja vyjdite k stanu stretávania. Hospodin zostúpil v oblačnom stĺpe, zostal stáť pri vchode stanu a zavolal Árona a Mirjam. Keď obaja predstúpili, povedal im: Počujte moje slová: Ak je medzi vami prorok, ja, Hospodin, dám sa mu poznať vo videní, budem sa s ním zhovárať vo sne. S mojím služobníkom Mojžišom to tak nie je. On je dôverníkom v celom mojom dome. S ním sa zhováram zoči-voči, vo videní, nie v záhadách. On smie zazrieť Hospodinovu podobu. Prečo ste sa teda odvážili hovoriť proti môjmu služobníkovi Mojžišovi? Hospodin sa na nich rozhneval a odišiel. Keď sa oblak od stanu vzdialil, Mirjam bola malomocná, zbelela ako sneh. Áron sa obrátil k Mirjam a videl, že je malomocná. Vtedy Áron povedal Mojžišovi: Môj pán, prosím, nedaj nám znášať trest za hriech, ktorého sme sa nerozvážne dopustili. Nech nie je Mirjam ako dieťa mŕtvo narodené, ktorého telo je už čiastočne v rozklade, keď odchádza z lona matky. Mojžiš teda volal k Hospodinovi: Bože, prosím ťa, uzdrav ju! Hospodin povedal Mojžišovi: Keby jej bol otec napľul do tváre, či by sa nehanbila sedem dní? Nech je na sedem dní vylúčená z tábora a potom sa doň vráti. Tak bola Mirjam sedem dní von z tábora. Ľud sa nevydal na ďalšiu cestu, kým sa Mirjam nevrátila do tábora. Potom sa ľud vydal na cestu z Chacerótu a utáboril sa na Páranskej púšti.