Vzkriesenie Ježiša Krista nie je len Jeho vzkriesenie, ale aj naše ...
Veľkonočná nedeľná kázeň brata kazateľa Štefana Pálkovácsa