Žalm 23 „Hospodin je môj pastier, nič mi nechýba. Vodí ma na zelené pastviny, privádza ma k tichým vodám. Obnovuje mi život, vodí ma správnymi cestami pre česť svojho mena. Nebudem sa báť zlého, hoc by som šiel temným údolím. Veď ty si so mnou, tvoj prút a tvoja palica sú mi útechou. Prestieraš mi stôl pred mojimi protivníkmi, hlavu mi natieraš olejom, môj kalich preteká. Áno, dobrota a milosť budú ma sprevádzať po všetky dni môjho života. Vracať sa budem do domu Hospodina, pokiaľ budem žiť.

V minulých dňoch som bol zbierať čučoriedky. Stretol som tam viac ľudí. Rozprávali sme sa a bolo počuť aj rozhovory iných. Napríklad: „Koľko už máš čučoriedok?“ „Mne sa tu veľmi nedarí. Mám na hrabkách samé lístky.“ „Ja už mám pol vedierka!“ „A aké veľké máš to vedierko?“ Keď som to počul, spomenul som si na časť veršu z Biblie: „môj pohár preteká.“ Niekedy závisí od veľkosti nádoby, kedy nám pohár preteká a kedy ešte z ďaleka nemôže pretekať. Tak mi prišiel na myseľ tento verš z toho 23. žalmu, „môj pohár preteká.“ A rozmýšľal som nad tým, čo to znamená, že tento pohár v našich životoch alebo v živote Dávida pretekal?

Veľmi podstatný je úvod tohto 23. žalmu: „Hospodin, Stvoriteľ je môj pastier. Je to môj zážitok, moja skúsenosť.“ Aký obsah by mala báseň, pieseň alebo to tiež môžeme nazvať žalmom s nadpisom „Hospodin je môj pastier.“ Aké verše by nasledovali ďalej? Najjednoduchšie je odpísať celý žalm, lebo je úžasný, vystihuje podstatu, že Hospodin je skutočný, živý. Dávid sa nehanbí písať akú má s Ním svoju skúsenosť. Opisuje svoj život, svoj vzťah s Bohom. Aká je moja skúsenosť s Pánom Bohom?

Na strednej škole sme mali jeden pozoruhodný predmet, ktorý sa volal „Meracie prístroje – meranie.“ Bola to práca so zapájaním meracích prístrojov v rôznych obvodoch, meranie voltov, ampérov… Každý druhý týždeň, jeden celý deň meranie a z každého merania písomný doklad „merací protokol“, v ktorom bolo treba napísať: postup práce, hodnoty, tabuľky. Bola to veľmi zaujímavá práca a aj dosť náročná domáca úloha. Pán profesor si okrem výsledkov merania v tabuľkách veľmi starostlivo čítal naše opisy, postupu merania, ako som to naozaj zapájal, meral. Z toho veľmi ľahko poznal, či je to moja práca alebo je to odpísané.

Žalm 23. láka, aby sme prežívali to isté, používali tie isté slová, čo používal Dávid, aby sme prevzali tie isté myšlienky, ktoré sme niekde čítali, niekde počuli, ktoré sa nás dotkli. Ale chcem vám povedať (aj sebe), že v tejto chvíli je dôležité to, čo sme zažili. Takže ak sme to zažili, píšme to, čo sme zažili a ak nie, tak píšme spokojne, chcel by som to zažiť. Aká je moja skúsenosť s Pastierom, ktorý je Hospodin Boh alebo Pán Ježiš Kristus, Boží Syn. On sám sa nám predstavuje ako „dobrý pastier.“ Možno sa objavia v našich žalmoch o pastierovi Pánovi Ježišovi verše:

  • Prekvapil ma svojím jednaním.

  • Pán Ježiš je naozaj zvláštny iný, ako som si myslel či predstavoval.

  • Naozaj je dobrý, ale na to som prišiel až neskoršie.

  • Nahneval som sa na Neho a chcel som už od Neho aj odísť, z Jeho pastvy, pretože ma vôbec nepočúval čo chcem, kde sa chcem pásť, kde chcem ísť ja, nezaujímalo ho kde chcem piť a čo chcem piť…

Nestáva sa to len nám. Stalo sa to aj za doby Pána Ježiša, už vtedy, keď chodil po tejto zemi. Rad za radom prekvapoval Svojím jednaním, Svojimi slovami. Je úplne iný ako čakali vtedy, ako čakáme dnes, ako si Ho predstavujeme. Konkrétny prípad je v evanjeliu podľa Marka 2: 1-5

Po niekoľkých dňoch sa znovu vrátil do Kafarnauma. Roznieslo sa, že je v dome. Nahrnulo sa ta veľa ľudí, takže už nemali miesta ani predo dvermi. A Ježiš im hlásal slovo. Vtedy k nemu prišli štyria, ktorí priniesli ochrnutého človeka. Pretože sa k nemu pre množstvo ľudí nemohli dostať, otvorili strechu tam, kde bol Ježiš, a otvorom spustili lôžko, na ktorom ležal ochrnutý. Keď Ježiš videl ich vieru, povedal ochrnutému: Syn môj, odpúšťajú sa ti hriechy!

Neviem si predstaviť, že by pani doktorka, keď by prišiel za ňou nejaký pacient s problémom, odpovedala podobne ako Pán Ježiš: „Ideme to riešiť, tvoj problém je hriech.“ Týmto prekvapil Pán Ježiš všetkých. Myslím si, že najviac toho, ktorý nemohol chodiť, ktorému bolo úplne jasné čo chce. „Ja chcem chodiť!“ „Ja potrebujem chodiť.“ Tak ako ten ochrnutý máme svoj konkrétny problém: chcem chodiť aj my chceme zdravie, vyriešenie problémov v rodine, aby ma chápali, aby mi rozumeli, aby ma milovali, aby deti poslúchali, aby sa mali dobre, aby sa im darilo v škole, aby som mal prácu, aby si vedúci konečne všimol, že si zaslúžim vyšší plat, aby som mal kde bývať, aby sme sa už toľko nehádali atď. Pane Ježišu, pomôž nám v tom. Prídeme za Ním, konkrétne, osobne a dopadá to tak ako v tom príbehu o ochrnutom.

„Dobre, chápem ideme na vec: odpúšťajú sa ti tvoje hriechy. Uvedomuješ si, ktoré sú to? Vieš čo je tvoj problém.“

„Pane Ježišu, tak toto som nečakal. Toto sme nečakali. Ako keby si nás vôbec nepočúval.“

Pán Ježiš vie, to čo my nevieme. Čo ja neviem. On naozaj rieši náš problém. Problémy sú v podstate, v základoch. Nie len moje, nie len naše, problémy celého ľudstva. Preto prišiel, preto zomrel. Tak jednoznačne nám Ho odhaľuje Ján Krstiteľ: „Hľa, Baránok Boží, ktorý sníma hriech sveta.“ Pán Boh potvrdzuje: „Toto je môj milovaný Syn, v ktorom sa mi zaľúbilo, toho počúvajte. On vie o čo ide, On vie, čo je najdôležitejšie.“ Žeby hriech? … Je to tak! Hriech, to nie sú len nejaké zlé veci, zlé návyky, nadávky, nejaké naše zlé správanie, odnaučiť sa kradnúť, nezabíjať, potlačiť zlé túžby. Hriech v pravom zmysle slova znamená nevšímať si Boha, Stvoriteľa. Robíme si čo chceme, žijeme si ako chceme a za Pánom Ježišom ideme, aby nám ten život nejako vylepšil. Prichádzame k Nemu a žiadame vyriešiť veci, o ktorých si myslíme, že oni sú príčinou nášho trápenia, nášho neradostného života. Myslíme si, že keď to vyrieši a pomôže, že náš život bude plynúť ako pokojná rieka. Je to našou obrovskou nádejou, našou túžbou. „Keď sa to stane, Pane. Keď uzdravíš, keď dáš financie, byt, porozumenie, to bude úžasný život. Ja ťa o to prosím.“ Pán Ježiš vie, že to tak nie je. Nespokojnosť, nepokoj nie je príčinou toho, že sa nám nedarí, čo nemáme, to čo by sme chceli mať. Nepokoj pramení z nášho zlého vzťahu s Bohom. Toto chce Pán Ježiš vyriešiť. Hovorí chromému (aj nám): „Ty potrebuješ mňa, moje odpustenie hriechov. Prišiel si za mnou, ale ak mňa prehliadaš a chceš len odo mňa nejakú poukážku, nejaké potvrdenie, nejaký papier… Možno si ho vydupeš, možno budeš tak neodbytný, že ti ho dám, ale vez, že ti to nepomôže, že ťa to neuspokojí, ak ťa ja nezaujímam!“ hovorí Pán Ježiš.

Tak, čo je v tom pohári? O ktorom hovorí žalmista: „Môj pohár preteká.“ Ja si myslím, že to je krv Pán Ježiša, ktorá očisťuje moje srdce, naše srdcia, naše životy. A na moje prekvapenie, táto milosť, toto Jeho obmývanie, očisťovanie krvou, toho je tak hojne, že to preteká. My by sme si mysleli, že v tom pohári musí byť nejaký opojný nápoj, čo nám urobí dobre, že na všetko zabudneme. Ja myslím, že to je krv Pána Ježiša. Tá krv Novej Zmluvy, nového života. A prečo je to tak? Lebo ten pohár, ten kalich, nápoja, ktorý by som si ja zaslúžil za svoj život, za môj zlý vzťah s Bohom, že som Ho nebral do úvahy, že som si robil, čo som chcel. Tak v mojom pohári, ktorý si zaslúžim ja a my (je len jedna možnosť) je

nápoj smrti. A tento nápoj, na úžasné prekvapenie nás ľudí, zobral k ústam Pán Ježiš Kristus, vypil Ho za nás. Niečo odporné, niečo zlé, nechutné, čo by nás zničilo, čo by nás zabilo. Keď On po ňom siahal v Getsemane, tak sa modlil. Ako je napísané: „Otče, ak je možné, odním odo mňa tento kalich.“ Ten čo som ja mal piť, čo si mal ty piť. A teraz nám zo svojej lásky ponúka pohár, o ktorom Dávid vie, že preteká Jeho veľkou láskou a Jeho milosťou, odpustením. Niečím úplne iným, čo sme chceli, čo sme si zaslúžili. Ale je to práve to, čo potrebujeme. Aj naše modlitby sú žalmy! Aj teraz môžeme prísť k Hospodinovi a Jemu povedať ako to s nami je. Majme tú odvahu poprosiť Ho, aby nám dal to, čo On vidí, že potrebujeme. A keď chce čistiť naše srdcia, naše poháre, skrze Svätého Ducha, tak mu to dovoľme, pretože to je to, čo by sme chceli aj keď to nevieme. Ale On vie, čo potrebujem ja, čo potrebuješ ty. Potrebujeme Jeho samého a s Ním, nám bude pridané všetko.

„Pane Ježiši Kriste, Spasiteľ náš drahý, ďakujeme Ti za tú milosť, ktorú si priniesol nám ľuďom. Ďakujeme, že vidiac naše problémy, prišiel si na túto zem a ponúkaš nám riešenie. Ďakujeme, že nás máš tak rád. Amen“

Ján