Séria kázní kazateľa Petra Orvoša Jedni druhým a navzájom, ktorá v jednotlivých témach preberá rôzne oblasti vzťahov medzi nami samými a ostatnými okolo nás vo svetle Božieho slova.

Milujme jedni druhých Kristovou láskou


Jedni druhých bremená neste

Neluhajte jeden druhému

V úctivosti jedni druhých predchádzajte

Modlite sa jeden za druhého

Napomínajte a povzbudzujte jeden druhého

Prijímajte jeden druhého

Podriaďujte sa jedni druhým

Slúžte si navzájom

Usilujte o to, čo je dobré pre vás navzájom

Buďte navzájom naproti sebe dobrotivý

Odpúšťajte si navzájom

Majte vrelú lásku navzájom naproti sebe

Usilujme o to, čo nás navzájom vzdeláva