Anjelovi cirkvi v Efeze napíš: Toto hovorí ten, čo pevne drží vo svojej pravici sedem hviezd a chodí medzi siedmimi zlatými svietnikmi. Poznám tvoje skutky, tvoju námahu a vytrvalosť, aj to, že nemôžeš zniesť zlých. Preskúšal si tých, čo hovoria o sebe, že sú apoštoli, a nie sú, a zistil si, že sú luhári. Si vytrvalý, mnoho si zniesol pre moje meno, a neochabol si. Ale mám proti tebe to, že si opustil svoju prvú lásku...
Zjavenie Jána 2:1-7

Jonáš 3:1-10
1. Potom zaznelo slovo Hospodina Jonášovi druhý krát: 2. Vstaň, choď do Ninive, do veľkého mesta, a zvestuj mu posolstvo, ktoré ti poviem. 3 . Jonáš vstal a šiel do Ninive podľa Hospodinovho slova. Ninive bolo veľké mesto pred Bohom, na tri dni chôdze. 4. Jonáš vošiel do mesta, prešiel deň chôdze a volal: Ešte štyridsať dní a Ninive bude rozvrátené. 5. Ninivčania uverili Bohu, vyhlásili pôst a obliekli sa do vrecoviny od najväčšieho až po najmenšieho...

Keď to počuli, boli zasiahnutí v srdci a oslovili Petra a ostatných apoštolov: Muži, bratia, čo máme robiť? Peter im povedal: Kajajte sa a každý z vás nech sa nechá pokrstiť v mene Ježiša Krista na odpustenie svojich hriechov a dostanete dar Svätého Ducha. Veď tento prísľub patrí vám a vašim deťom, ako aj všetkým vzdialeným, ktorých si povolá Pán, náš Boh. A ešte mnohými inými slovami ich zaprisahával a napomínal: Zachráňte sa z tohto zvráteného pokolenia! Tí, čo prijali jeho slovo, boli pokrstení a v ten deň sa pridalo k nim asi tritisíc duší.
Skutky apoštolov 2:37-41

10 Napokon posilňujte sa v Pánovi a v sile jeho moci. 11 Oblečte sa do plnej Božej výzbroje, aby ste mohli obstáť proti úkladom diabla. 12 Veď náš boj nie je proti krvi a telu, ale proti kniežatstvám, mocnostiam, vládcom tohto temného sveta a nadzemským duchom zla. 13 Preto si vezmite Božiu výzbroj, aby ste mohli v ten deň zla odolať a tým, že všetko prekonáte, obstáť. 14 Stojte teda! Bedrá si prepášte pravdou, oblečte si pancier spravodlivosti 15 a obujte si na nohy pohotovosť na ohlasovanie evanjelia pokoja. 16 Nadovšetko uchopte štít viery, ktorým môžete uhasiť všetky ohnivé šípy toho Zlého. 17 Vezmite si aj prilbu spásy a meč Ducha, ktorým je Božie slovo.
List Efezanom 6:10-17

Keď sa teda hlása, že Kristus bol vzkriesený z mŕtvych, ako potom niektorí z vás hovoria, že niet zmŕtvychvstania? Veď ak niet zmŕtvychvstania, ani Kristus nebol vzkriesený. Ak však Kristus nebol vzkriesený, potom je márne naše kázanie a márna je aj vaša viera. Tak by sa zistilo, že sme falošní Boží svedkovia, lebo sme svedčili proti Bohu, že vzkriesil Krista, ktorého nevzkriesil, ak mŕtvi naozaj nevstávajú z mŕtvych. Ak však mŕtvi nevstávajú, ani Kristus nebol vzkriesený...

Keď to povedal, išiel vopred, poberajúc sa do Jeruzalema. Ako sa priblížil k Betfagé a k Betánii, k vrchu pomenovanému Olivový, poslal dvoch učeníkov a povedal: Choďte do dediny, ktorá je naproti. Keď vojdete do nej, nájdete osliatko priviazané, na ktorom nikdy nikto nesedel. Odviažte ho a priveďte. A ak sa vás niekto spýta, prečo (ho) odväzujete, takto poviete: Pán ho potrebuje. I odišli tí, čo boli poslaní, a našli (všetko), ako im povedal. Keď odväzovali osliatko, povedali im jeho majitelia: Čo odväzujete to osliatko? ...