kázeň z 27. 12. 2015

A večný život je v tom, aby poznali teba, jediného, pravého Boha i toho, ktorého si poslal, Ježiša Krista.
Ján 17:3

7 ale vám, ktorí ste sužovaní, odplatí odpočinkom spolu s nami, keď sa z neba zjaví Pán Ježiš s anjelmi svojej moci, 8 aby v plameni ohňa trestal tých, čo nepoznajú Boha, ako aj tých, čo sú neposlušní evanjeliu nášho Pána Ježiša.
2. Tesaloničanom 1:7-8

1. Neveriaci ludia nepoznaju Boha

A pretože odmietli uznať Boha, vydal ich Boh napospas ich skazenému rozumu, takže robia, čo sa nesluší.
Rimanom 1:28

2. Nábožný ľudia, ale nepoznajú Boha

22 Mnohí mi povedia v ten deň: Pane, Pane, či sme v tvojom mene neprorokovali? Nevyháňali sme v tvojom mene démonov? Nerobili sme v tvojom mene mnoho mocných činov? 23 Vtedy im vyhlásim: Nikdy som vás nepoznal. Odíďte odo mňa. 24 A tak každý, kto počúva tieto moje slová a plní ich, bude sa podobať múdremu mužovi, ktorý si postavil dom na skale.
Matúš 7:22-23

Ak si niekto zapcháva uši, aby nepočul zákon, jeho modlitba je ohavnosťou.
Príslovia 9:9

Nám to však Boh zjavil skrze Ducha, lebo Duch skúma všetko, aj Božie hlbiny.
1. list Korinťanom 2:10

7 Milovaní, milujme sa navzájom, lebo láska je z Boha a každý, kto miluje, narodil sa z Boha a pozná Boha. 8 Ten, kto nemiluje, nepozná Boha, pretože Boh je láska.
1. list Jánov 4:7-8

Veriaci ľudia

Vytriezvite, ako sa patrí, a nehrešte! Veď niektorí nepoznajú Boha — na vaše zahanbenie to hovorím.
1. list Korinťanom 15:34

Keď sa teda hlása, že Kristus bol vzkriesený z mŕtvych, ako potom niektorí z vás hovoria, že niet zmŕtvychvstania?
1. list Korinťanom 15:12

Zlé spoločenstvá

32b Ak pre mŕtvych niet vzkriesenia: Jedzme a pime, veď zajtra zomrieme! 33 Nedajte sa oklamať: Zlé reči kazia dobré mravy!
1. list Korinťanom 15:32b-33

Teraz vidíme len akoby v zrkadle, v záhade, ale potom z tváre do tváre. Teraz poznávam sčasti, ale potom budem poznávať tak, ako som bol spoznaný.
1. list Korinťanom 13:12