kázeň z 6. 12. 2015

14 Anjelovi cirkvi v Laodicei napíš: Toto hovorí Amen, verný a pravdivý svedok, počiatok Božieho stvorenia: 15 Poznám tvoje skutky, že nie si ani studený, ani horúci. Kiežby si bol studený alebo horúci! 16 Takto, že si vlažný, ani horúci, ani studený, vypľujem ťa zo svojich úst. 17 Veď hovoríš: Som bohatý, zbohatol som, nič nepotrebujem, a nevieš, že si biedny, úbohý, chudobný, slepý a nahý. 18 Radím ti, aby si si odo mňa kúpil zlato prepálené ohňom, a tak zbohatol, i biele rúcho, a tak sa zaodel a nebolo vidieť hanbu tvojej nahoty; a masť na pomazanie očí, aby si videl. 19 Ja všetkých, ktorých milujem, napomínam a prísne vychovávam. Buď teda horlivý a kajaj sa! 20 Hľa, stojím pri dverách a klopem. Ak niekto počuje môj hlas a otvorí dvere, vojdem k nemu a budem stolovať s ním a on so mnou. 21 Toho, kto zvíťazí, posadím so mnou na svoj trón tak, ako som ja zvíťazil a zasadol som so svojím Otcom na jeho trón. 22 Kto má uši, nech počúva, čo Duch hovorí cirkvám.
Zjavenie Jána 3:14-22

Lebo všetky Božie prisľúbenia, koľkokoľvek ich je, v sú ňom „áno“; a preto prostredníctvom neho znie aj „Amen“, Bohu na slávu skrze nás.
2. list Korinťanom 1:20

15 On je obraz neviditeľného Boha, prvorodený všetkého stvorenia. 16 Veď v ňom bolo stvorené všetko na nebi i na zemi, viditeľné i neviditeľné, tróny i panstvá, kniežatstvá a mocnosti, všetko je stvorené skrze neho a pre neho. 17 A on je pred všetkým a všetko pretrváva v ňom. 18 On je hlavou tela, Cirkvi. On je počiatok, prvorodený z mŕtvych , aby tak mal vo všetkom prvenstvo. 19 Veď Boh chcel, aby v ňom prebývala všetka plnosť 20 a aby skrze neho a v ňom zmieril všetko, čo je na zemi i v nebesiach, keď nastolil pokoj preliatím jeho krvi na kríži.
list Kolosanom 1:15-20

Budú mať výzor nábožnosti, ale jej moc budú popierať.
2. list Korinťanom 1:20

Ja som vinič a vy ratolesti. Kto zostáva vo mne a ja v ňom, prináša veľa ovocia, pretože bezo mňa nemôžete nič urobiť.
Ján 15:5

Ale ako je napísané: Ani oko nevidelo, ani ucho nepočulo a čo ani do ľudského srdca nevstúpilo, to pripravil Boh tým, čo ho milujú.
1. list Korinťanom 2:9

Veď Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna, aby nezahynul nik, kto v neho verí, ale mal večný život.
Ján 3:16

Proste a dostanete, hľadajte a nájdete, klopte a otvorí sa vám.
Matúš 7:7