Na tejto stránke nájdete prepis zaujímavých záznamov z kroník zboru, aby si tí starší mohli zaspomínať a mladší poznali minulosť.

Udalosti sú radené podľa dátumu od najnovších po najstaršie. Nové prírastky pribúdajú nezávisle, v smere aj proti smeru času.

Sestry navštívili sestru Straškovú, ktorá má 85 rokov. Vzájomne sa potešili a povzbudili. Nepatrí do nášho zboru, ale pravidelne navštevuje zhromaždenia. Býva sama na prízemí v dome svojho syna.

Dcéra brata Michala Brádňanského požiadala zbor o pomoc pri vysporiadaní majetko-právnych vzťahov zboru za dom rodičov na Paseke. Jej rodičia dom dali do užívania zboru, pre potreby mládeže asi v roku 1965. Zbor poveril brata Ondreja Lichanca z Hnúšte spravovaním tohto domu. Medzitým došlo k vylúčeniu brata Lichanca zo zboru. On však napriek tomu dom na Paseke si privlastnil ako chatu. Staršovstvo potvrdilo, že dom O. Lichancovi nepredal zbor, pretože nebol jeho vlastníkom. Súd pririekol dom majiteľom – rod. Brádňanskej a O. Lichanca úradne vysťahoval.

Mládež radostne privítala medzi sebou Jurka ako posledného z Kováčikovcov z vojenskej služby. Pre Pána sa ešte nerozhodol. Spoločne prosíme Pána, aby našiel jedinú správu cestu životom.

V pokoji a v duchovnej zhode prebehli Veľkonočné sviatky za plného zhomaždenia. Prišli príbuzenské rodiny z B. Bystrice, študenti z Bratislav. Téma sviatkov bola: „Žiť na slávu Pána Ježiša, k chvále Jeho slávy. Ef. 1:3-143Požehnaný Boh a Otec Pána nášho Ježiša Krista, ktorý nás v nebeských veciach požehnal v Kristovi Ježišovi všetkým duchovným požehnaním. 4Veď ešte pred stvorením sveta vyvolil si nás v Ňom, aby sme boli svätí a bez úhony pred Ním, 5keď nás z lásky podľa milostivej rady svojej vôle predurčil byť Mu synmi skrze Ježiša Krista 6a zvelebovať slávu Jeho milosti, ktorou nás omilostil v Milovanom. 7V Ňom máme vykúpenie skrze Jeho krv, odpustenie hriechov podľa bohatstva Jeho milosti, 8v ktorej nás bohato zahrnul všetkou múdrosťou a rozumnosťou, 9zjaviac nám tajomstvo svojej vôle podľa svojej blahovôle, ktorú si predsavzal v Ňom 10na uplatnenie plnosti časov: totiž v Kristovi ako v Hlave zjednotiť všetko, aj čo je na nebi, aj čo je na zemi; 11(zjednotiť) v Ňom, v ktorom sme sa stali dedičmi, predurčenými podľa predsavzatia Toho, ktorý koná všetko podľa rozhodnutia svojej vôle, 12aby sme boli na chválu Jeho slávy, my, ktorí sme už predtým skladali nádej v Kristovi. 13V Ňom aj vy, keď ste počuli slovo pravdy - evanjelium o svojej spáse - a uverili ste v Neho, boli ste spečatení zasľúbeným Duchom Svätým, 14ktorý je závdavkom nášho dedičstva, aby sme ako Jeho vlastní boli vykúpení na chválu Jeho slávy.“

Mládež peknom programe hovorila na tému: „Čím sú pre mňa Veľkonočné sviatky.“ Mládež má výborný klavírny doprovod – Ľubko Šramo.

Delegátmi na tejto konferencii v Bratislave za Klenovec boli bratia St. Antalík a V. Vološčuk. Brat Vološčuk pracoval v návrhovej komisii. Z rokovania vyplynulo: konečne sa zvýši počet výtlačkov Rozsievača o 1.000 ks – úrady dovolili. Pražania ďakovali za pomoc pri oprave ich modlitebni k 100ročnici. Pre opravu Klenovskej modlitebni bola prisľúbená pomoc vo výške 93.000 Kčs.

Po dlhšom čase opäť sme privítali najvyšších predstaviteľov našej Jednoty.

V sobotu večer brat P. Titěra kázal na text Ef. 5:15-2115Prísne teda dbajte, ako obcujete, nie ako nemúdri, ale ako múdri. 16Vykupujte čas, lebo dni sú zlé. 17Preto nebuďte nerozumní, ale rozumejte, čo je vôľa Pánova. 18A neopíjajte sa vínom, v ktorom je roztopašnosť, ale buďte naplnení Duchom. 19Hovorte medzi sebou v žalmoch, hymnách a duchovných piesňach, spievajte a plesajte Pánovi srdcom. 20Dobrorečte stále za všetko Bohu a Otcovi v mene nášho Pána Ježiša Krista. 21Buďte si vospolok poddaní v bázni Kristovej:“ Pýtal sa či všetci poznáme učenie o Duchu Svätom. Chceme poznať čo je v Písme aj darmi, ale treba triezvo. Plnosť Ducha Svätého potrebujeme, stále nové vyliatie D. Svätého. Je v každom veriacom človeku, ale môže nás aj naplniť? Ako to poznať? Stále byť plnený – znak: ja mám Jeho a On má mňa. Duch Svätý vedie, kontróluje. Študenti písali písomku, 30 minút mali písať od Duchu Svätom a 30 minút o satanovi. Jeden napísal 1 hodinu o Duchu Svätom. Na otázku prečo, odpovedal, že na satana mu neostal čas.

J. Pospíšil zdôraznil, že máme milovať darcu a nie dary, teda Boha Otca, Pána Ježiša, v tom je tajomstvo plnosti Ducha Svätého.

Podkategórie