Na tejto stránke nájdete prepis zaujímavých záznamov z kroník zboru, aby si tí starší mohli zaspomínať a mladší poznali minulosť.

Udalosti sú radené podľa dátumu od najnovších po najstaršie. Nové prírastky pribúdajú nezávisle, v smere aj proti smeru času.

Tentoraz bola len pre domácich v spodnej miestnosti. Slúžila požehnane mládež a ned. Besiedka. Prosiť za úrodu, za život, za rozšírenie kráľovstva Božieho.

Za Klenovec bol delegátom V. Vološčuk. Živá, vecná konferencia, pred voľbami ÚRS. Za Klenovec bola uvedená správa o prestavbe modlitebni.

Kazateľ Pavel Struhár priniesol s manželkou svojho syna Pavla prvýkrát do zhromaždenia. Požehnanie pre jeho život vyprosil brat kazateľ Pribula na text z Mareka 5:22-2322Tu prišiel jeden z predstavených synagógy, menom Jairos, a keď Ho uzrel, padol Mu k nohám 23a veľmi Ho prosil: Dcéra mi umiera, príď teda, polož na ňu ruku, aby ozdravela a žila.“ a 35-4235Ešte hovoril, keď prišli ľudia od predstaveného synagógy so zvesťou: Už ti dcéra umrela, načo ešte obťažuješ Majstra? 36Ale Ježiš, keď počul, o čom je reč, povedal predstavenému synagógy: Neboj sa, len ver! 37A nikomu nedovolil, aby Ho nasledoval, len Petrovi, Jakubovi a Jánovi, bratovi Jakubovmu. 38A prišli do domu predstaveného synagógy. Keď videl zhluknutie mnohých plačúcich a bedákajúcich, 39vošiel dnu a povedal im: Prečo robíte hluk a plačete? Neumrelo dieťa, ale spí. 40A oni Ho vysmiali. Nato vyhnal všetkých, vzal so sebou otca a matku dieťaťa i tých, čo boli s Ním, a vošiel tam, kde bolo dieťa. 41Chytil dieťaťu ruku a povedal mu: Talitha kumi! - to znamená v preklade: Dievča, hovorím ti, vstaň! 42A dievča hneď vstalo a chodilo; bolo totiž dvanásťročné. A z veľkého úžasu boli ako bez seba.“ Zdôraznil myšlienku zodpovednosti za nesenie svojich detí Pánovi. Mládež zaspievala pieseň „Narodilo sa dieťatko“ Z. Antalíková predniesla báseň „Dve malé ručičky.“ Celé zhromaždenie prosilo Pána, aby zachoval toto dieťatko pre seba.

Slávnostné zhromaždenia sa konali v radostnom spoločenstve, aj keď v stiesnených pomeroch v dolných miestnostiach. Veľmi pekne slúžila besiedka a mládež. Boli prítomní aj bratia J. Kremský a V. Vološčuk st. poslúžili živým svedectom.

Čistota učenia

Vývoj teológie v celom desaťročí má pozitívne prvky vo vysvetľovaní biblického učenia v potrebe naplnenia D. Svätým. Šíriteľmi tejto línie prebudenia sú hlavne br. kazateľ Struhár s manželkou, bratia J. Kremský, V. Vološčuk st., ktorí slúžievajú v Klenovci. Vo výklade Písma však cítiť nejednotnosť pohľadu. V Klenovci sa deje dvojaký výklad, bolo však cítiť túžbu k zjednoteniu. Asi 5 členov prijalo krst D. Svätým.

V Banskej Bystrici sa stretávajú všetky súčasné kategórie. Na začiatku desaťročia bolo tu spoločné zhromažďovanie s Cirkvou bratskou. Došlo však postupne k rozdeleniu. Najprv odstúpila skupina pod vedením brata P. Braveného s výrazným letničným zameraním a vytvorila zhromaždenie apoštolskej cirkvi.

Neskoršie v r. 1985 odštiepila sa Cirkev bratská, ktorá si zakúpila dom a opravil ho na modlitebňu. „Očistená“ členská základňa s baptistickým zameraním zostala však teologicky nezjednotená. Starí členovia a deti baptistických rodín majú tradičnú vierouku, zatiaľ čo noví členovia zvlášť zo sveta, túžia po duchovne výraznejšom prejave. Sformovala sa skupina za prebudenie pod vedením brata Barkócziho Alexandra a Jaroslava Křiža, ktorý uveril ako bývalý československý reprezentant v džude. Majú najväčší podiel na misijnej práci a na prírastku členov z neveriacich rodín. Ich spoločné modlitebné stíšenia v osobitnom obecenstve narazili na nepochopenie iných členov. Náhľady na správnu biblickú cestu a teológiu sa hľadajú často v ostrejších stretoch vo výklade, čo je  na škodu duchovnej práci. Je však snaha po úprimnom zjednotení.

K výraznému prebudeniu nedošlo, avšak Boh sa predivne priznával k práci v zbore tým, že len jedno dieťa veriacich rodičov odišlo výrazne do sveta. Je zrejmé, že radostnejšie by bolo pracovať v jednomyseľnosti teológie. Pri úprimnom hľadaní Pán iste pomôže.

Verš pre zbor na r. 1986 je Rim. 13:10 „Láska blížnemu zle nerobí. Plnosťou zákona je teda láska.“Kazateľ Struhár vyzdvihol myšlienku chodenia v láske. Brat Július Kremský kázal na text Gal. 3:1-5 1 Ó, nerozumní Galatskí! Kto vás omámil, [aby ste neboli povoľní pravde]? Veď som vám pred oči nakreslil Ježiša Krista, toho ukrižovaného!2 Len to by som chcel zvedieť od vás, či ste zo skutkov zákona prijali Ducha, a či zo zvestovania viery?3 Či ste takí nerozumní? Začali ste duchom, a teraz končíte telom?4 A koľko ste pretrpeli nadarmo? A ozaj, nadarmo.5 Ale či Ten, ktorý vám dáva Ducha a robí divy medzi vami, (robí to) skutkami zákona, alebo zvestovaním viery?“ zdôraznil myšlienku, že láska Božia je rozliata v našich srdciach skrze Ducha svätého.

Podkategórie