Na tejto stránke nájdete prepis zaujímavých záznamov z kroník zboru, aby si tí starší mohli zaspomínať a mladší poznali minulosť.

Udalosti sú radené podľa dátumu od najnovších po najstaršie. Nové prírastky pribúdajú nezávisle, v smere aj proti smeru času.

Po dlhých rokoch Pán predivne otvoril možnosť uskutočniť prístavbu aj modlitebni v Prahe na Vinohradoch. Z celej vlasti, zo všetkých zborov organizovala sa pomoc – brigády. Z Klenovca odpracovali jeden týždeň bratia: Ondej Antalík, Jozef Pap, Kováčik Peter a Struhár Pavel.

S vďačnými srdciami sme si pripomenuli krásne životné jubileum našej sestry. Je veriacou sama v neveriacej rodine. Spoločne sme zaspievali pieseň č. 30 „Blažený, kto očakáva na Pána.“ Kiežby jej Pán požehnal aj ďalšie roky jej života.

Po viacerých rokovaniach definitívne sa rozdelila práca v B. Bystrici. Bratia z cirkve bratskej upustili od spolupráce s nami a oddelili sa.

Radostná a požehnaná slávnosť bola v Lučenci. Pána vyznalo v krste 12 krstencov z toho 6 z B. Bystrice. Boli to: Ing. Ridek Ján, Polóny Ján st., Hirič Ivan, Majer Milan, Mikolajová Anna, Tabačiarová Zuzana. Sestry sa obrátili z neveriacich rodín. Vďaka Pánovi za túto milosť. Prosili sme Pána, aby nám všetkým pomáhal žiť v novote života.

Na celoštátnej konferencii BJB v Prahe bol v nedeľu dopoludnia slávnostne ordinovaný kazateľ Klenovského zboru P. Struhár. Na zborovom zhromaždení bol v zbore uvítaný bratom St. Antalíkom, predsedom zboru, ktorý mu zaželal mnoho sily od Pána, aby bol usilovným a dobrým pracovníkom. 1. Tim. 4:12-1612Nech nikto tebou nepohŕda pre tvoju mladosť, ale buď vzorom veriacich v reči, správaní, láske [v duchu], vo viere a v mravnej čistote. 13Kým neprídem, buď usilovný v predčitovaní (Písma), napomínaní a vyučovaní. 14Nezanedbávaj dar, ktorý je v tebe a bol ti daný prorockým slovom, keď zbor starších kládol ruky na teba. 15O toto sa staraj, tomu ži, aby bolo tvoje napredovanie všetkým zjavné. 16Daj pozor na seba a na učenie. V tom zotrvávaj, lebo keď to urobíš, zachrániš seba aj tých, čo ťa počúvajú.“ Delegáti na konferencii za Klenovec boli bratia Stanislav Antalík a Vasil Vološčuk.

Hladinu duchovného života zboru je ťažko možno zachytiť stručnými zápismi. Ale predsa je potrebné zaznamenať, že súbežne s opravou modlitebne vedie sa v zbor aj zápas za duchovnú obnovu. Na zborových zhromaždeniach sa preberajú myšlienky o účinných modlitbách. Z túžby po plnom modlitebnom zápase vznikol aj návrh, aby sa pred prvou nedeľou v piatok večer uskutočnila modlitebná chvíľa za očistenie, za prebudenie. Dobrovoľne je treba spojiť modlitby s pôstom. Kiež by sa náš Pán k nám priznal.

Podkategórie