Na tejto stránke nájdete prepis zaujímavých záznamov z kroník zboru, aby si tí starší mohli zaspomínať a mladší poznali minulosť.

Udalosti sú radené podľa dátumu od najnovších po najstaršie. Nové prírastky pribúdajú nezávisle, v smere aj proti smeru času.

Na záver školského roku sa uskutočnila požehnaná slávnosť detí. Bohatý program pripravili pod vedením sestry E. Doračkovej.

Školu ukončila len Danielka Vološčuková, maturitou na gymnáziu v Hnúšti. Postúpila na nadstavbové štúdium.

Študent teológie na bratislavskej fakulte – Igor Cjupak zo zboru v Ľvove navštívil náš zbor na základe pozvania z konferencie. Vo štvrtok večer požehnane slúžil na text Ján 14:16 „A ja budem prosiť Otca, a dá vám iného Radcu, aby bol s vami až naveky“o význame

Ducha Svätého – Duch Svätý naučí všetkému, Duch Svätý pripomenie všetko. Je ako súkromný učiteľ, potrebujeme ho, prosme za neho.

Brat Kremský, úradujúci tajomník RSS nás navštívili vo veci pomoci k výstavbe modlitebne a poslúžil vo štvrtok večer na tému z 1. Tim. 2:1-31Predovšetkým teda napomínam, aby sa konali prosby, modlitby, príhovory a ďakovania za všetkých ľudí, 2za kráľov a za všetkých vysoko postavených, aby sme tichým a pokojným životom žili v úplnej pobožnosti a statočnosti. 3Toto je dobré a príjemné pred naším Spasiteľom Bohom,“ – zasľúbenie života, ktorý je v Pánu Ježišovi, máme ho mať.

Na staršovstve sa prejednala kolaudácia prístavby a v sobotu opäť slúžil brat Kremský na text z 2. Tim. 3:16-1716Každé písmo, vdýchnuté od Boha, (je) aj užitočné učiť, karhať, napravovať a vychovávať v spravodlivosti, 17aby bol človek Boží dokonalý a spôsobný na všetko dobré.“ – viera nie je uspokojenie, ale chodenie s Bohom. V nedeľu slúžil na text z 2. Kor. 5:21 „Toho, ktorý nepoznal hriech, urobil hriechom za nás, aby sme my boli v Ňom spravodlivosťou pred Bohom.“ – aby sme sa stali spravodlivosťou Božou.

S príchodom teplejšieho počasia sa pokračovalo v prácach pri oprave modlitebni. Hrubá stavba prístavby bola ukončená v r. 1984. V tomto roku sa má dokončiť. Práce sa započali prebúraním otvoru do modlitebne a betónovaním bazéna – krstiteľne. Prebúrala sa aj stena v kuchyni a napojila sa s prístavbou.

Na zváranie točitého schodišťa prišiel pomôcť brať Ľubo Antalik z Tisovca, ktorý nie je našim členom. V apríli a máji vykonal veľmi obetavú prácu, schodište bolo postavené. V júni sa urobil obklad v kuchyni už zväčšenej, natieralo sa nové schodište, zakladali sa okná, elektroinštalácia a vodoinštalácia a betónovali sa podlahy. V mesiaci júni sa končievali betonárske práce a začalo sa s bielením prístavby, urobilo sa ústredné kúrenie. Dňa 06. 07. 1985 bola veľká brigáda na ktorej boli aj viacerí bratia z B. Bystrice, dávala sa vonkajšia omietka na prístavbu a robili sa profilované omietky – šambrány pod stropom. Z murárov pomáhali brat Sýkora Arpád z Lučenca, Bariš z Muráňa a Hudec z B. Bystrice.

Od 15. 07. 1985 opäť sa sťahuje zhromaždenie do spodných miestností. Začali sa práce pri obkladaní galérie drevom, zároveň sa bielili vonkajšie steny prístavby, obkladala sa krstiteľňa – brat Kizek Tomáš, zakladali sa snežníky a natierali sa odkvapové rúry. Dňa 26. 07. 1985 sa opäť postavilo lešenie na montáž stropných svetiel v modlitebni, zároveň sa rozobralo lešenie na prístavbe. Počas bielenia vonkajšej omietky vydržalo krásne počasie, za čo sme boli Bohu veľmi vďační.

V auguste sa pokračovalo v dokončievacích prácach na prístavbe a skúmala sa možnosť upevnenia stropných svetiel na strop. Po odstránení hliny a dosiek na povale dňa 17. 08. 1985 sa zistilo, že nosné hrady sú prehnuté a silne poškodené červotočom. Po porade s bratom Mathauserom bolo rozhodnuté nosné hrady vymeniť.

Drevo na hrady vybavil V. Vološčuk na lesnom závode. Vyrobilo sa na Parobkovej jame pod Veprom a porez sa vykonal na píle JRD Látky dňa 02. 09. 1985. Drevo sa doviezlo a uložilo na voľnom priestore oproti modlitebni, kde už bol zbúraný bývalý dom brata Repáša.

Medzitým sa dokončili hrubé práce v prístavbe a dňa 05. 09. 1985 bola prístavba skolaudovaná.

V mesiaci októbri vymenili sa hrady cez otvorený strop pretlačením jedného konca cez strechu. Potom sa upevnili klieštiny a všetko sa natieralo karbolínom proti hubám. Strop sa opravil, dala sa omietka a nakoniec sa začala montáž držiakov stropného osvetlenia. Vakovanie stropu sa ukončilo 19. 10. 1985. Podľa neúplného denníka odpracovalo sa približne 5.100 hodín. Na opravu sa celkom vynaložilo 113.879 Kčs.

Pretože stropné svetlá neboli dokončené, lešenie sa nemohlo demontovať, zhromaždenie je stále v dolnej miestnosti.

Pri príležitosti storočnice uskutočnil sa v Prahe seminár o histórii baptizmu. Z Klenovca sa na ňom zúčastnil brat St. Antalík a V. Vološčuk. Otvorila sa opravená modlitebňa na Vinohradoch. Všetci prežili požehnané duchovné chvíle.

Dvaja poslucháči teologickej fakulty v Prahe , jeden z Moskvy – Saša Kozinko, druhý z Ľvova – Igor Bilas, navštívili náš zbor a živo poslúžili na text z Luk. 11:1,91Raz sa modlil na ktoromsi mieste. A keď prestal, povedal Mu jeden z učeníkov: Pane, nauč nás modliť sa, ako aj Ján naučil svojich učeníkov.“ „9Aj ja hovorím: Proste a dostanete; hľadajte a nájdete; klopte a bude vám otvorené;“ Treba sa modliť s dôverou, zo srdca.

Podkategórie