Novoročný príhovor predniesol kazateľ Struhár a J. Kremský na text Mt. 17:24-2724 Keď prišli do Kafarnaumu, pristúpili k Petrovi vyberači chrámovej dane a spýtali sa: Či váš majster neplatí chrámovú daň? 25 Odpovedal: Platí. Keď prišiel domov, predišiel ho Ježiš a riekol: Čo myslíš, Šimon? Od koho berú zemskí králi clo alebo daň? Od svojich synov, a či od cudzích? 26 Keď odpovedal, že od cudzích, riekol mu Ježiš: Synovia sú teda oslobodení. 27 Ale aby sme ich nepohoršili, choď, hoď do mora udicu, vezmi rybu, ktorá sa prvá chytí, otvor jej ústa, nájdeš v nej peniaz, vezmi ho a daj im za mňa i za seba“. Pán nás uisťuje, že nás aj v tomto roku bude predchádzať a že nás oslobodí od hriechu.

Úvodné slovo k práci za rok 1983 predniesol brat St. Antalík predseda staršovstva na text 2. Kráľ. 20:14-1514 Vtedy prišiel prorok Izaiáš ku kráľovi Chizkijovi a povedal mu: Čo hovorili oní mužovia? Odkiaľ prišli k tebe? Chizkija odpovedal: Z ďalekej krajiny prišli ku mne, z Babylónie. 15 A on povedal: Čo videli v tvojom dome? Chizkija odpovedal: Videli všetko, čo je v mojom dome. Nebolo nič v mojich pokladniciach, čo by som im nebol ukázal. “ Zdôraznil myšlienku „Čo videli v Tvojom dome, čo videli v našom zbore.“ Mali by sme všetci pamätať na to, aby pri nás iní videli len potešujúce veci.

Správu za rok 1983 predniesol kazateľ Struhár. Bola dôkladná. Z duchovnej oblasti uviedol, že na modlitebné chvíle v utorok chodí priemerne len 13 osôb. Vo štvrtok na biblických hodinách okolo 30.

Staršovstvo viackrát myslelo na brata Bohuša Kováčika a P. Píša, ktorí sú v zborovej kázni a tiež na rodinu Uhrinovú, ktorá sa vypísala z členstva. Ich problém zamestnával zbor v priebehu celého roka. Vierke Uhrinovej neznáma osoba sústavne telefonovala urážlivé ohovárania. Uhrinovci si z rozhovoru ujasnili, že to je Daniela Vološčuková. Pretože tá osoba v telefóne neodpovedala, keď ju Uhrinovci nazvali Daniela Vološčuková, usúdili, že sa priznala. Sestra D. Vološčuková však s tým nič nemala spoločné. Po mnohých výmenách názorov došlo na júlovom zborovom zhromaždení k riešeniu tohto rozporu. Keď Daniela Vološčuková prehlásila pred Bohom a zborom, že nikdy s tým nič nemala spoločného a mala aj argumenty, že nemala odkiaľ telefonovať, zbor ju uznal za nevinnú a rod. Uhrinovú dal do kázne. Oni však demoštratívne opustili zborové zhromaždenie s prehlásením, že do zboru viac nevkročia. Je to veľmi smutná udalosť, ktorú pripomína ako veľmi treba bdieť a tiež si vzájomne dôverovať.

Zborové zhromaždenie odsúhlasilo aj správu o tom, že sestra Vlasta Nürbergerová bola opäť prijatá do zboru ako plnoprávna členka. Prešla trpkou skúškou v živote. Vyznala pred zborom svoju vinu a prosila o prijatie do zboru. Nech ju Pán posilní.

Potešujúcou skúsenosťou – udalosťou v r. 1983 bolo aj to, že Peter Pap, ktorý nie je členom zboru, priniesol do spoločného zhromaždenia so svojou manželkou syna Martina. Kiež by Pán vypočul modlitby a dal mu poznať seba samého.

Výročné zborové zhromaždenie jednomyseľne prijalo za člena zboru brata Viliama Kováčika, ktorý už bol dávnejšie pokrstený, ale do zboru nevstúpil. Všetci prítomní mali z toho veľkú radosť. Podobne zbor prijal za členku aj sestru E. Struhárovú.

Zo správy pokladníka vyplynulo, že v roku 1983 zbierky činili 21.552 Kčs z RSS sme dostali zo stavebného fondu na okná 15.000 Kčs. Výdavky na opravu modlitebne boli 80.030 Kčs.

Na výročnom zborovom zhromaždení uskutočnili sa aj voľby staršovstva. Tak v roku 1984 zborový život budú usmerňovať títo bratia a sestry:

Staršovstvo:

 • Struhár Pavel - kazateľ
 • Stanislav Antalík - predseda staršovstva
 • Kováčik Ján - podpredseda staršovstva
 • Vološčuk Vasil - tajomník
 • Šramo Blahoslav - hospodár
 • Brádňanský Ján - pokladník
 • Antalík Ondrej - oprava modlitebne
 • Pap Jozef - mládež
 • Aláčová Mária - spevokol

Práca s literatúrou: Antalík Milan

Diakoni:

 • Antalík Stanislav
 • Kováčik Ján
 • Brádňanský Pavel

Mládež: Šramo Ivan

Dorast: Mináčová Anna

Nedeľná besiedka:

 • Doračková Elenka
 • Antalíková Zuzana
 • Kováčiková Mirka
 • Papová Dada

Len krátku dobu po svadbe pobudla nová rodina M. Brádňanského v Klenovci. Tešili sme sa, že nás bude viacej, ale aj preto, že brat M. Brádňanský je typom živého Božieho muža s radostným, svedeckým životom a že naše spoločenstvo bude aj ním obživené. Rozhodli sa však s manželkou inakšie a odcestovali do Popradu, odkiaľ je jeho manželka. Nuž nech im Pán aj tam bohate požehná. Tak sme to vyjadrili aj na spoločných modlitbách.

Po desiatich dňoch pobytu v ZSSR vrátil sa kazateľ s manželkou so zájazdu kazateľov v ZSSR. Navštívili Ľvov, Kijev i Odesu. Boli potešení živou vierou bratov. Nech Pán im požehná, aby mohli viesť aj naše spoločenstvo k živému kresťanskému životu.

Už od začiatku roka sa vedelo a 1. apríla to bolo oznámené v zhromaždení, že Janka Vološčuková a Ivan Hirič sa zasnúbili a chcú mať svadbu koncom mája. Horná časť modlitebne však bola veľkým staveniskom. Preto sa tempo práce urýchlilo. Galéria sa odšalovala v januári a hneď sa vybetónovalo schodište. V apríli sa zapucovali štupne na galérií, podhľady sa obili šašinou pod galériou a celý podhľad sa ovakoval. Začiatkom mája vybetónovali sa betónové striešky nad radiátormi, vyšalovalo sa a vybetónovalo pódium, upravovala sa elektroinštalácia.

V polovici mája boli ukončené hlavné betonárske práce, modlitebňa bola vyčistená. Upravilo sa aj okolie modlitebne, poodvážal sa všetok odpad. V práci výdatne pomáhali všetci a tiež brigádnici z B. Bystrice. 09. 05. 1984 odmontovali sa radiátory a celá modlitebňa sa vymaľovala a vyčistila. V práci sa vystriedali všetci aj sestry.

Vo vyčistenej, vynovenej modlitebni sa vyprosilo požehnanie pre novú rodinu. Požehnanie vyprosil a slovo na cestu života povedal kazateľ Poloha.

Svadba sa uskutočnila v dolných miestnostiach za prítomnosti takmer všetkých zo zboru. Duchovné piesne doprevádzala skupina z B. Bystrice .

Aj táto rodina však z Klenovca odchádza do B. Bystrice za prácou. Nech im aj tam náš Pán požehná.