Po štyri a pol ročnom štúdiu na strojníckej fakulte v Žiline (VŠD) bola sestra J. Vološčuková slávnostne promovaná na strojnú inžinierku. Nech jej Pán v jej práci pomáha. Do zhromaždenia priviedla aj spoluštudujúceho Carlosa, černocha z Panamy, ktorý prejavil záujem bližšie poznať Pána.

Z iniciatívy brata Kremského zišli sa v Klenovci bratia zo širokého okolia aj z Mikuláša k nácviku spojeného mužského spevokolu. Prišiel aj kazateľ Poloha a brat Alexa. Brat Poloha slúžil večer na text Ef. 3:14-2114 Pre tú príčinu skláňam svoje kolená pred Otcom nášho Pána Ježiša Krista, 15 z ktorého má každý rod na nebesiach i na zemi svoje meno, 16 žeby vám ráčil dať podľa bohatstva svojej slávy, skrze svojho Ducha, mocou zosilnieť na vnútornom človekovi, 17 aby Kristus skrze vieru prebýval vo vašich srdciach, 18 aby ste zakorenený v láske, a pevne založení, dokonale vládali pochopiť so všetkými svätými, jaká je to šírka a dĺžka, hĺbka a výška, 19 a poznať lásku Kristovu, ktorá prevyšuje rozum, aby ste boli naplnení vo všetku plnosť Božiu. 20 A tomu, ktorý môže učiniť nad všetko, nesmierne viac než prosíme alebo rozumieme, podľa moci ktorá pôsobí v nás, 21 tomu sláva v cirkvi v Kristu Ježišovi po všetky pokolenia veku vekov. Ameň.“ a zdôraznil potrebu zosilnieť na vnútornom človeku.

V nedeľu brat Kremský na text Rim. 14:8-9 8 Lebo keď žijeme, žijeme Pánovi; a keď mrieme, mrieme Pánovi. A tak tedy buď žijeme buď mrieme, sme Pánovi. 9 Lebo nato Kristus i zomrel i vstal i ožil, aby panoval i nad mŕtvymi i nad živými.“ hovoril o potrebe oddelenia od sveta. Boli to veľmi radostné chvíle bratského obecenstva.

Sobáš milého brata uskutočnil sa v Liptovskom Mikuláši a tam bolo pre ich spoločný život aj vyprosené požehnanie. Radujeme sa z toho, len nás zarmucuje, že nám odchádza brat z nášho stredu. Veríme však, že nás bude aj naďalej navštevovať a poslúži živým svedectvom.

Na dva týždne odišiel brat kazateľ na návštevu po zboroch v ZSSR. Teší nás to a veríme, že nám prinesie oživenie.

Po mnohých rokoch privítali sme v našom spoločenstve brata a sestru zo ZSSR. Brat je vedúci kazateľom Leningradského zboru. Požehnane nám poslúžil v stredu a vo štvrtok. V piatok boli na výlete na Vepri. V sobotu absolvovali ďalší výlet s mládežou a deťmi do Čerešňovho potoka. Prežili sme radostné chvíle zo živého svedectva zo správ o práci v ich zbore. Potešili nás aj piesne, ktoré nám spolu zaspievali. Navzájom sme si sľúbili, že sa budeme za naše zbory modliť. Nech Pán požehná ich službu.

Bývali v rodine St. Antalíka, kde našli podľa ich slov druhý domov. Nech je Pán aj z toho oslávený.

Tak ako každoročne aj teraz pripravili deti pod vedením sestier Elenky Doračkovej a Aničky Mináčovej, požehnanú slávnosť. Okrem milých básničiek a pesničiek mamičkám vzdali sme vďaku za pomoc Pánovu j našim deťom v škole. Deti si utvorili malú hudobnú skupinu: Esterka – varhany, M. Antalík – klavír, Ľubko Šramo – gitara a Radko – bubny.