Po dlhšom časovom odstupe opäť k nám prišla milá sestra Čermáková, manželka niekdajšieho kazateľa klenovského zboru. Veľmi tým potešila hlavne starších členov, pamätníkoch ich služby v Klenovci. Spoločne sme vyslovili túžbu, aby ju Pán posilnil v jej starobe.

Po viac ako štvoročnej práci pri výstavbe rodinného domu v Klenovci, prisťahovala sa do Klenovca natrvalo rodina brata Vološčuka. 20 rokov bývali na Horehroní, na Beňuši, kde brat pracoval ako lesný inžinier na Lesnom závode. Po príchode do Klenovca začal pracovať na lesnom závode v Hnúšti.

Jeho rodinný dom bol postavený z veľkej lásky bratov v Klenovci, mladých i starších, ktorí prichádzali s láskou a obetavo pracovali. Zo všetkých najviacej pracovali bratia O. Antalík, St. Antalík, M. Antalík, J.Pap, P. Kováčik, J. Kováčik a mnohí iní. Nech im Pán bohate odplatí a požehná.

Kazateľ zbor P. Struhár vybral pre zbor verš. 1. Kor. 10:12 „A tak tedy ten, kto sa domnieva, že stojí, nech hľadí aby nepadol. “ Brat kazateľ zdôraznil, že potrebujeme ísť vpred, pretože ten kto stojí – zaostáva a môže ho dobehnúť svet. Nech nám Pán v tom pomôže.

Prekrásny slnečný deň s množstvom čerstvého snehu priniesli do zhromaždenia svojho syna Ondríka sestra Elenka a Ondrej Kováčikovci, aby sme spoločne vyprosili od Pána požehnanie pre jeho život. Brat kazateľ zvolil text. Luk. 1:5-6, 805 Za dní Heródesa kráľa nad Judskom, bol nejaký kňaz, menom Zachariáš, z triedy Abiášovej, a jeho manželka bola z dcér Áronových, ktorej bolo meno Alžbeta. 6 Obidvaja boli spravedliví pred Bohom chodiac vo všetkých prikázaniach a ustanoveniach Pánových bezúhonní. ... ... 80 A dieťatko rástlo a silnelo duchom a bolo na pustinách až do dňa svojho ukázania sa Izraelovi.“, Luk. 2:40 „A dieťatko rástlo a silnelo duchom, plnené súc múdrosťou, a milosť Božia bola obrátená naň.“ V príhovore kladol dôraz na potrebu bezúhonnosti prostredia, rodičov, lebo v tomto sú základy dobrej výchovy. Spevokol zaspieval pieseň: „Ktož přebýva v skrýši nejvyššího...“ a nezvykle aj mládež pieseň: „Včelička ji říkala...“

Nech Pán žehná dieťatko i jeho rodičov.

Sestra Juditka a Ján Brádňanský priniesli svoje tretie dieťa, nar. 18.01.1982, aby sme spoločne vyprosili požehnanie pre jeho život. Brat kazateľ prečítal Žalm 48. Veľký je Hospodin a veľmi je chválený za všetko i za tento nový život v zbore. Nech mu Pán požehná. Dievčatá zaspievali pieseň „Narodilo se deťáko“ a báseň predniesla M. Aláčová.

V nedeľné odpoludnie prišiel do spoločného zhromaždenia brat Bohuš Kováčik s manželkou, aby sme pre ich spoločný život (manželka nie je veriaca) vyprosili Božie požehnanie. Brat St. Antalík ich v mene zboru uvítal, zaprial im podľa Žalmu 33 mnoho sily v životných skúškach, aby vždy hľadali oporu v Hospodinovi. Všetci sme mali v srdci veľkú túžbu, aby Pán priviedol k poznaniu Pravdy Bohušovu manželku.