Po viacročnom časovom odstupe, zavinenom problémami výmeny kazateľa, opäť prichádza do popredia myšlienka opráv, lepšie povedané, myšlienka generálnej opravy modlitebne. Pôvodné plány, ktoré vypracoval brat Brázda zostali nezrealizované. Okrem toho v minulých rokoch došlo k vytvoreniu stavebnej komisie pri ÚRS, pretože sa množili opravy modlitebne, aby sa tieto odborne usmernili.

Pre náš zbor, pre opravu modlitebne bol doporučený brat Ing. arch. Mathauser z Prahy. Na zborovom zhromaždení 1. augusta 1982 bolo preto dohodnuté, aby brat Mathauser spracoval návrhy na okná a úpravu vonkajšej omietky, čo by sa malo urobiť v r. 1983.

Predivným spôsobom vedie náš Pán naše deti na svoju cestu. Niekto sa rozhodne pre Pána na tábore mladých, niekto na konfereciách, niekto pri evanjelizácií. Tak sme sa radovali aj z obrátenia týchto detí: Vilko Kováčik, Mirko Antalík, Ivan Šramo, Nataška Vološčuková a Danielka Vološčuková. Všetci vyjadrili túžbu vytrvať na novej ceste, a tak boli prijatí do zboru.

Zo susedných zborov zišla sa mládež k Božiemu Slovu. V sobotu slúžil brat kazateľ Jurko Kohút z Nesvadov o vzťahu mladých ľudí. V nedeľu o vernosti za Pánom. Slúžila aj mládež. Spojený spevokol bol asi 70 členný. To bolo radosti a nadšenia. Prosíme Pána, aby prijal takéto chvíle, aby naša mládež našla zaľúbenie v Pánovi.

K radostnej udalosti v zbore zišlo sa okolo 250 bratov a sestier. S radosťou a vďakou Pánovi sme sa dívali na 7 mladých ľudí rozhodnutých pre nový život v bielom rúchu. Boli to: Nataška Vološčuková, Danielka Vološčuková, Ivan Šramo, Mirko Antalik, Viliam Kováčik, Ľubomír Sartoris a Andrej Majer.

Brat Pribula, kazateľ Košického zboru a brat kazateľ Struhár vyzvali celé zhromaždenie k obnove života, k novému vykročeniu spolu s pokrstenými. Nech nám Pán v tom požehná.

Pán nám v tomto roku pridáva mnoho radosti. Patrí k nej aj sobáš nášho brata Vladka. V sobotu odišla autobusom celá Klenovská mládež do Vsetína, aby tam spolu s bratmi a sestrami vyprosili požehnanie pre nových mladomanželov. Nová rodina sa usadila v Klenovci a stala sa tak súčasťou nášho zboru. Aj my v Klenovci pri slávnom uvítaní v zbore, pripájame svoje prosby za požehnanie a Pánovo vedenie v ich živote.

V priebehu roka viackrát navštívil nás brat Vološčuk a požehnane slúžil. Zvlášť nás potešujú správy o duchovnom prebudení na mnohých miestach.