Na celoštátnej konferencii v Prahe boli slávnostne odovzdané vysvedčenia absolventom dvojročného baptistického seminára s diaľkovým štúdiom. Boli medzi nimi aj naši dvaja bratia. Veľmi sa z toho tešíme. Nielen preto, že sú prvými z nášho zboru, ale aj preto, že skončili štúdium s vyznamenaním.

Prosíme Pána, aby ich vystrojil k veľmi potrebnej službe na Jeho vinici.

Nečakane nás milo prekvapili brat Fajfr s manželkou z Cirkve bratskej a zvestovali nám živé Božie Slovo na text knihy Jozua – Posilni sa a maj sa zmužile. Vyzval nás aby sme boli statočnými kresťanmi. Jeho manželka (bývalá manželka veľkého misionára Stewarta z USA) nás vyzvala, aby sme sa modlili za prebudenie. Po večeroch nám premietali veľmi pekné diapozitívy z Izraela, v ktorých nám priblížili biblické miesta.

Naučili nás peknú pieseň: „Dovoľ mi ísť k vode spásy Pane, dovoľ mi piť z vody spásy Pane, dovoľ mi žiť z vody spásy Pane.“

Tentoraz bola slávnosť v užšom zborovom meradle. Slúžila mládež a deti, taktiež bol pripravený obed pre všetkých. Mali sme pekné zborové obecenstvo.

Pri príležitosti návtevy brata kazateľa Billy-ho Graham-a v Bratislave uverila mladá sestra Evka Frnticová, nevesta veriacej sestry na Rimavskej Píle. Pri slávnosti vďakyvzdania vydala o tom svedectvo. Veľmi sa z toho radujeme a prosíme Pána o silu pre nový život.

Kazateľ Poloha z Tekovských Lužian prišiel navštíviť našu mládež ako predseda mládeže na Slovensku.

V nedeľu nám zvestoval Božie Slovo na text Ezechiel 12:26-28 26 A stalo sa slovo Hospodinovo ku mne povediac: 27 Synu človeka, hľa, dom Izraelov hovoria: Videnie, ktoré on vidí, vzťahuje sa na mnohé dni, a prorokuje na ďaleké časy. 28 Preto im povedz: Takto hovorí Pán Hospodin: Nepretiahne sa viacej niktoré z mojich slov; slovo, ktoré budem hovoriť, sa aj vykoná, hovorí Pán Hospodin.“

Usilujme sa o pravé a nie vyšumené kresťanstvo. Slovo Božie sa nevráti prázdne, ale bude nás súdiť.

Vianoce boli síce bez snehu, ale aj tak sme s radosťou slávili príchod Pánov na túto zem. Básničky nám hovorili deti z nedeľnej besiedky: Brádňanský Benjamín a Noemka, Kováčiková Katka a Stanka, Kováčiková Darinka a Lenka. A tiež deti z dorastu: Ľubko Šramo, Milan Antalík, Ester Kováčiková, Marek Kováčik a Radko Vološčuk. Program bol taký pekný, že tu musím poznamenať, že bol bezchybný. Vďaka za to Pánovi aj Aničke a Elenke. Pomáhali im už aj Mirka Kováčiková a Zuzka Antalíková. Po dlhšom čase mali deti stromček, zbor to odsúhlasil.

Požehnané chvíle sme strávili aj posledný deň v roku. Zamýšlali sme sa nad témou o pokoji a v modlitbách sme vítali Nový rok.