Po roku bol zborom pozvaný tajomník ÚR BJB kaz. Ing. Ján Pospíšil na evanjelizáciu. Slúžil na text Marek 5:25-34 „Medzitým akási žena, ktorá mala dvanásť rokov krvotok a mnoho trpela od mnohých lekárov a strovila všetko, čo mala, a nič jej neosožilo, ale naopak: bolo jej vždy horšie, - keď počula o Ježišovi, prišla v zástupe odzadu a dotkla sa Mu rúcha. Lebo si povedala: Ak sa Mu čo aj len rúcha dotknem, ozdraviem! A hneď vyschol prameň jej krvi a pocítila v tele, že je vyliečená z múk. Ale Ježiš hneď pocítil, že vyšla z Neho sila, obrátil sa v zástupe a spýtal sa: Kto sa mi dotkol rúcha? I povedali Mu učeníci: Vidíš, že sa zástup tlačí na Teba, a spytuješ sa: Kto sa ma dotkol? Obzrel sa, aby videl tú, ktorá to spravila. No žena, ktorá vedela, čo sa s ňou stalo, prestrašená a trasúc sa pristúpila, padla pred Ním a povedala Mu celú pravdu.“ Veľmi vzácne rozviedol program spasenia, ktorý Boh pripravil. Vzácne slúžili Matuzalemci z Bratislavy (zbor BJB).

Na výzvu ostal priateľ Mojžiš, ktorý pochádza z Kremnice, brata má veriaceho vo Zvolene a sám pracuje v Stavoindustrii v Hnúšti. Prežil ťažký život, dostal sa do zlej spoločnosti, bol trestaný - 12 rokov vo väzení. Poslúžil mu trochu jeho brat, a tak teraz sa rozhodol pre Pána a vyznal svoje hriechy. Mali sme veľkú radosť a prosíme Pána o vedenie a silu v jeho ďalšom živote.

V nedeľu slúžil br. Pospíšil na text Lukáš 2:25-32 „Vtedy žil v Jeruzaleme človek menom Simeon, muž spravodlivý a bohabojný, ktorý očakával útechu Izraela, a Duch Svätý bol v ňom; tomuto oznámil Duch Svätý, že neuvidí smrť skôr, ako by videl Pomazaného Pánovho. Vedený Duchom prišiel teda do chrámu; a keď rodičia priniesli dieťatko Ježiša, aby vykonali (všetko) podľa obyčaje, predpísanej zákonom, vzal Ho aj on na ramená, chválil Boha a povedal: Teraz prepúšťaš, Pane, svojho služobníka podľa svojho slova v pokoji, lebo moje oči videli Tvoje spasenie, ktoré si pripravil pred tvárou všetkých ľudí: ako svetlo, ktoré sa zjaví pohanom a oslávi Tvoj ľud izraelský.“, vyzval na život v plnosti Ducha Svätého, tak ako sa to prejavilo u Simeona. Požehnane opäť poslúžila skupina z Bratislavy.

Mali sme veľmi požehnané adventné spoločenstvo, zišli sa známi a príbuzní, takže zhromaždenie bolo plné. Kiež by sme očakávali nášho Pána, nie ako odpočívajúci, ale s bedrami opásanými k práci...