Radosť v preplnenom zhromaždení. Požehnanie vyprosil kazateľ J. Stupka, hovoril na text z Mareka 10:13-16 „K Ježišovi prinášali deti, aby sa ich dotkol. Učeníci im však dohovárali. Keď to Ježiš zbadal, rozhorčil sa a povedal im: Nechajte deti prichádzať ku mne a nebráňte im, lebo takým patrí Božie kráľovstvo. Amen, hovorím vám: Kto neprijme Božie kráľovstvo ako dieťa, nevojde doň. Bral deti do náručia, kládol na ne ruky a požehnával ich.“ – nechajte ísť deti ku mne. Potom kázanie na text Nehemiáš. 8:1-12 „Vtedy sa zhromaždil všetok ľud do jedného na námestie pred Vodnou bránou a požiadali zákonníka Ezdráša, aby priniesol knihu Mojžišovho zákona, ktorú Hospodin dal ako príkaz Izraelu. Nato v prvý deň siedmeho mesiaca kňaz Ezdráš priniesol zákon pred zhromaždenie mužov i žien a tých, ktorí boli schopní rozumieť, čo počúvali. Čítal z neho na námestí pred Vodnou bránou od svitania do poludnia pred mužmi aj ženami a tými, ktorí mohli chápať; pozornosť všetkých bola obrátená na knihu zákona. Zákonník Ezdráš stál na drevenom lešení, ktoré na to zhotovili, a vedľa neho po jeho pravici stáli Mattitja, Šema, Anája, Úrija, Chilkija a Maaséja a po ľavici Pedája, Míšáél, Malkija, Chášum, Chašbaddána, Zecharja a Mešullám. Ezdráš otvoril knihu pred očami všetkého ľudu, lebo bol nad všetkým ľudom; keď ju otvoril, všetok ľud povstal. Ezdráš dobrorečil Hospodinovi, veľkému Bohu, a všetok ľud pozdvihujúc ruky odpovedal: Amen, Amen. Potom sa sklonili a klaňali Hospodinovi tvárou k zemi. Jéšúa, Bání, Šerebja, Jámín, Akkúb, Šabtaj, Hódija, Masséja, Kélíta, Azarja, Józábád, Chánán, Pelája a levíti poúčali ľud o zákone, a ľud stál na svojom mieste. Čítali z knihy Božieho zákona stať za staťou, vysvetľujúc zmysel; tak pochopili, čo sa čítalo. Vtedy kráľovský miestodržiteľ Nehemiáš, kňaz-zákonník Ezdráš i levíti, ktorí poučovali ľud, povedali všetkému ľudu: Svätý je tento deň nášmu Bohu, Hospodinovi; netrúchlite teda a neplačte! Všetok ľud totiž plakal, keď počul slová zákona. Ďalej im povedal: Choďte, jedzte najlepšie veci, pite sladké nápoje a pošlite podiel aj tým, ktorí nemajú nič pripravené, lebo tento deň je svätý nášmu Pánovi. Nebuďte smutní, lebo radosť z Hospodina je vašou silou. Levíti takto upokojovali všetok ľud: Utíšte sa, lebo je svätý tento deň; nebuďte smutní! Vtedy všetok ľud odišiel jesť a piť, poslať podiely a svätiť veľký radostný sviatok, lebo pochopil slová, o ktorých ho poučili.“ – radosť Hospodina nech je našou silou. Slúžili spevom aj Pospíšilovci, boli to prekrásne chvíle pri Božom Slove.