K modlitebnej chvíli slúžil brat Pap - Ján 15:7 „Ak zostanete vo mne, a moje slová ak zostanú vo vás, vtedy si proste, čokoľvek chcete, a stane sa vám.“ ... ak zostanete vo mne... Áno, ak v Ňom zostaneme, prinesieme úžitok pre Neho aj v novom roku. Novoročný verš pre r. 1988 je Rim. 12:2 „A nepripodobňujte sa tomuto svetu, ale sa premeňte obnovením svojej mysli, aby ste zkúšali, čo je vôľa Božia, to, čo je dobré, ľúbe a dokonalé!“ NEPRIPODOBŇUJTE SA TOMUTO SVETU.

Novoročnú kázeň predniesol kazateľ P. Struhár na text Žid. 10:22-25 „pristupujme s pravdivým srdcom v plnej istote viery majúc pokropené srdcia a tak očistené od zlého svedomia a telo umyté čistou vodou držme vyznanie nádeje neochvejne, lebo je verný ten, ktorý zasľúbil. A pozorujme sa navzájom tým cieľom, aby sme sa roznecovali k láske a k dobrým skutkom neopúšťajúc svojho shromaždenia, ako majú niektorí obyčaj, ale napomínajúc sa, a to tým viacej, čím viacej vidíte, že sa blíži ten deň. “ – Povbudzujte sa navzájom... k dobrým skutkom....“ Nech nám Pán požehná.