Na zborové zhromaždenie opäť prišiel brat Šaling, aby nás povzbudil v očakávaní nového kazateľa. Nepriniesol však konkrétnu správu. Poslúžil Slovom Božím na text Mat. 12:38-42 38 Vtedy mu povedali niektorí zo zákonníkov a z farizeov a povedali: Učiteľu, chceme od teba vidieť znamenie. 39 Ale on odpovedal a riekol im: Pokolenie, zlé a cudzoložné, vyhľadáva znamenie, ale mu nebude dané znamenie, iba znamenie proroka Jonáša. 40 Lebo jako bol Jonáš v bruchu veľryby tri dni a tri noci, tak bude i Syn človeka v srdci zeme tri dni a tri noci. 41 Mužovia Ninivänia povstanú na súde s týmto pokolením a odsúdia ho, lebo činili pokánie na kázeň Jonášovu, a hľa, tu je viac ako Jonáš. 42 Kráľovná juhu vstane na súde s týmto pokolením a odsúdi ho, lebo prišla z ďalekých končín zeme počuť múdrosť Šalamúnovu, a hľa, tu je viac ako Šalamún.“ a vyzval nás uskutočňovať Božie kráľovstvo v rodinách, vo vlastnom srdci, v zbore.