Veľmi požehnané stretnutie s hojným počtom mladých sme prežili v sobotu. Dopoludnia aj odpoludnia slúžil br. Kremský na text: Sudcov 13 kapitola.

1 Izraeliti potom znova páchali, čo sa nepáčilo Hospodinovi, takže Hospodin ich vydal do rúk Filištíncov na štyridsať rokov.
2 Bol istý muž z Corey, z rody Dánovcov, menom Manoach. Jeho žena bola neplodná, nerodila.
3 Hospodinov anjel sa zjavil žene a povedal: Pozri, si neplodná, nerodila si; no predsa počneš a porodíš syna.
4 Preto dávaj pozor, nepi víno ani nijaký opojný nápoj a nejedz nič nečisté.
5 Veď počneš a porodíš syna. Jeho hlavy sa britva nesmie dotknúť. Chlapec bude Božím zasvätencom od života matky. On začne vyslobodzovať Izrael z rúk Filištíncov.
6 Žena to šla oznámiť svojmu mužovi. Povedala: Prišiel ku mne Boží muž. Vyzeral ako Boží anjel a vzbudzoval bázeň. Neopýtala som sa ho, odkiaľ je a on mi nepovedal svoje meno.
7 Povedal mi však: Počneš a porodíš syna. Preto nepi víno ani iný opojný nápoj a nejedz nič nečisté. Chlapec bude Božím zasvätencom od svojho narodenia až do smrti.
8 Manoach sa modlil k Hospodinovi: Pane, prosím, nech ten Boží muž, ktorého si poslal, príde ešte raz k nám! Nech nás poučí, ako máme zaobchádzať s chlapcom, ktorý sa má narodiť.
9 Hospodin splnil Manoachovu prosbu. Hospodinov anjel prišiel ešte raz k žene, keď sedela na poli a jej muž, Manoach nebol s ňou.
10 Žena bežala oznámiť to svojmu mužovi. Povedala mu: Zjavil sa mi ten muž, čo onoho dňa prišiel ku mne.
11 Manoach vstal, šiel za svojou ženou, prišiel k tomu mužovi a opýtal sa ho: Ty si ten muž, ktorý oslovil túto ženu? Ten mu odvetil: Som.
12 Manoach sa opýtal: Keď sa splní tvoje slovo, ako má byť chlapec vychovávaný a čo má robiť?
13 Anjel Hospodina odpovedal Manoachovi: Nech sa žena chráni všetkého, na čo som ju upomínal:
14 Nech nepije nič, čo pochádza z viničného kmeňa, nech nepije víno ani opojný nápoj, nech neje nič nečisté, nech dodržiava všetko, čo som jej prikázal.
15 Manoach povedal Hospodinovmu anjelovi. Chceli by sme ťa zdržať a pripraviť ti kozľa.
16 Hospodinov anjel však Manoachovi odpovedal: Keby si ma aj zdržal, nejedol by som z tvojho jedla. No ak pripravíš spaľovanú obetu Hospodinovi, prines ju. Manoach totiž nevedel, že je to Hospodinov anjel,
17 preto sa spýtal Hospodinovho anjela: Ako sa voláš? Keď sa tvoje slová splnia, chceli by sme ti prejaviť poctu.
18 Hospodinov anjel mu odpovedal: Prečo sa pýtaš na moje meno? Je tajomné.
19 Manoach vzal kozľa i pokrmovú obetu a obetoval to na skale Hospodinovi, ktorý pred Manoachom a jeho ženou urobil predivnú vec:
20 Keď plameň z oltára vystupoval k nebu, vzniesol sa Hospodinov anjel v plameni oltára hore. Pri pohľade na to Manoach a jeho žena padli tvárou na zem.
21 Hospodinov anjel sa Manoachovi ani jeho žene už nikdy nezjavil. Vtedy si Manoach uvedomil, že to bol Hospodinov anjel.
22 Manoach povedal svojej žene: Určite zomrieme, lebo sme videli Boha.
23 Jeho žena mu však povedala: Keby nás Hospodin hodlal zabiť, nebol by prijal od nás ani spaľovanú, ani pokrmovú obetu. Nebol by nám to všetko ukázal ani by nám teraz nebol niečo také oznámil.
24 Žena porodila syna a dala mu meno Samson. Chlapec rástol a Hospodin ho požehnával.
25 Hospodinov duch začal v ňom pôsobiť v tábore Dánovcov medzi Coreou a Eštaólom.

a Skutky 2:37-39

37 Keď to počuli, boli zasiahnutí v srdci a oslovili Petra a ostatných apoštolov: Muži, bratia, čo máme robiť?
38 Peter im povedal: Robte pokánie a každý z vás nech sa nechá pokrstiť v mene Ježiša Krista na odpustenie svojich hriechov a dostanete dar Svätého Ducha.
39 Veď tento prísľub patrí vám a vašim deťom, ako aj všetkým vzdialeným, ktorých si povolá Pán, náš Boh.

Hlavné myšlienky: Čo máme robiť bratia? 1.Vysporiadať sa s hriechom, 2. Začať nový život – to je všeobecné poslanie mladých i starých, špecifické je poslanie pre jednotlivca. Syn človeka odcestoval na dlhú cestu a určil každému jeho prácu. Daniel 7:10

10 Ohnivá rieka vyvierala a vytekala spred neho. Tisíce tisícov mu posluhovali a desaťtisíce desaťtisícov stáli pred ním. Súd zasadol a knihy sa otvorili.

slúžili a stáli pred ním. Stáť a poslúchať hlas Boží, Pán určí pre Teba osobitné poslanie – Ty ho počuješ. Učiť sa v jeho škole.

Večer bolo evanjelizačné zhromaždenie – návrat márnotratného syna. Radostnú chvíľu umocnil návrat brata M. Pliešovského z poblúdenej cesty života. Vracia sa späť medzi veriacich a vyznáva svoj omyl. Nech mu Pán dá sily vytrvať.