Veľmi radostnú udalosť prežíva celý zbor, rodičia Peter Kováčik a Oľga Kováčiková priniesli do zhromaždenia svoju dcérku Katku. Po prečítaní Žalmu 77:12-16

12 Chcem sa rozpomínať na Hospodinove skutky, premýšľať o tvojich dávnych divoch.
13 Uvažovať chcem o všetkých tvojich činoch, rozmýšľať o tvojich skutkoch.
14 Bože, tvoja cesta je svätá! Ktorý boh je taký veľký ako náš Boh?
15 Ty si Boh, ktorý robí divy! Svoju moc si dal poznať národom.
16 Mocným ramenom si vykúpil svoj ľud, Jákobových a Jozefových synov. — Sela —

brat Šperl zdôraznil myšlienku radosti z Božieho daru a potreby, aby celá rodina šla po božej ceste, svätej ceste. Po modlitbách spevokol zaspieval pieseň „Pane vediž dítko své.“ Kiež by Pán viedol aj malú Katku po celý jej život.

Zborová slávnosť

Po vyprostení požehnania konala sa zborová slávnosť na text Ovocie Ducha Gal. 5-22

22 No ovocie Ducha je láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, láskavosť, dobrota, vernosť,“

K jednotlivým témam slúžili títo bratia:

  • láska – br. Hrivnák z Hrachova,
  • radosť – br. Nezbeda z Brezna,
  • pokoj – br. Praženica,
  • zhovievavosť – br. Šperl,
  • dobrota - br. Ján Santoris st.
  • dobrotivosť – s. Garajová z Hriňovej,
  • vernosť – T. Kizek z Hronca,
  • krotkosť – br. Makovíny z Rim. Soboty,
  • zdržanlivosť – br. O. Antalík z Klenovca.

Program doplnila sviežím pásmom mládež a spevokol. Požehnané chvíle prežili všetci prítomní. Sestry pripravili spoločný obed.