V dejinách Starého zákona snáď niet dojemnejšieho obrazu, ako obraz cesty praotca Abraháma so synom Izákom na vrch v krajine Mórija, ako nám to opisuje Prvá Mojžišova kniha v 22. kapitole. S bôľom v srdci kráča Abrahám k vrchu, lebo tak žiadal Boh: „Vezmi svojho syna, svojho jediného syna Izáka, ktorého miluješ, a choď do krajiny Mórija! Tam ho obetuj ako zápalnú obetu na jednom z vrchov, ktorý ti ukážem.“ (Gn 22:2). A tak jeho syn, pýcha a nádej života, kráča po jeho boku. Má byť obetovaný. Pod vrchom vzal Abrahám drevo z osla a naložil ho na svojho syna Izáka. Tu prehovoril syn k otcovi: „Otče!... Drevo a oheň na zápalnú obetu je tu, kde však je baránok na zápalnú obetu?“ (Gn 22:7). A otec, zadržujúc plač, odpovedal: „Boh si už obstará baránka na zápalnú obetu, syn môj. (Gn 22,8). To bola jediná Abrahámova odpoveď.

Vieme, ako to ďalej dopadlo. V poslednej chvíli Boh zastavuje Abraháma pripraveného s nožom v ruke ku smrteľnému zásahu svojho milovaného syna a hovorí mu aby to nerobil ale aby sa pozrel za seba a tam Abrahám uvidel barana so zapletenými rohmi v kroví, ktorého potom obetoval na Boží príkaz namiesto svojho syna. (Gen.22:9-13). Táto udalosť sa podľa znalcov Biblie stala na tom istom mieste, na ktorom bol o 2 tisíc rokov neskôr ukrižovaný Pán Ježiš. Je to vlastne akési trojvršie, z ktorého má každý vrchol svoje pomenovanie...

Článok obsahuje nahrávku kázne

  V júli, počas misijnej aktivity zboru BJB Klenovec v Hnúšti (Van4live ) sa zastavil pri nás a našich atrakciách pán starosta obce Babinec a zmosta – doprosta povedal, že sa mu to veľmi páčí , ako sa deti hrajú a povedal: „Chcel by som takéto niečo na okresných oslavách SNP v Babinci.Bude tam veľa ľudí s deťmi, mnoho rôznych vystúpení. Bolo by dobre, keby sa takto mohli deti pohrať. Zariadim všetko, čo bude treba. elektriku, priestory, stravu... a môžete mať aj svoj program na pódiu. Váš kresťanský!..“.

19. júna nám naša klenovská besiedka pripomenula Deň otcov. Aj keď sa väčšina detí nemohla spoločného zhromaždenia zúčastniť, to nebránilo nám starším, aby sme ich „zastúpili“ a urobili krátku besiedku priamo na bohoslužbách. Po prečítaní známeho 139. Žalmu sme si zapísali aký je Boh Otec. Počúvali sme príbeh o dôležitosti dôvery, ktorú prejavujeme nášmu Bohu, ale aj našim pozemským otcom. Nakoniec naši otcovia, starý otcovia aj budúci otcovia J dostali ručne vyrábané rámiky na fotografie svojej rodiny.
Milou a radostnou príležitosťou v našom zbore je každoročná oslava Dňa matiek, pripomíname si starostlivosť našich mamičiek, starých mamičiek, tiet. Stalo sa to už dobrým a príjemným zvykom, že besiedkári zaspievajú našim mamám pesničku. Tento rok to bola známa detská kresťanská pieseň Pretekáva. Vyspievali v nej veľkú pravdu o tom ako Božia starostlivosť o nás, v mnohých smeroch pretekáva. Spoločné zhromaždenie sme zakončili rozdávaním kvetinových darčekov a milých úsmevov pre naše mamy, staré mamy a tety.
modlitebna obstavana lesenim V apríli sme sa pustili do úpravy fasády modlitebne, ktorá to už potrebovala. Prežívali sme požehnanie v tom, že sme to zvládli svojpomocne a že sa nikomu nič nestalo aj keď sa balansovalo vo výškach kde každý zlý krok je nebezpečný. Prialo nám počasie až dokonca kým sme nerozobrali posledný kus lešenia. Odkaz na fotoalbum

Zasnežená modlitebňa V čase štedrovečerného Vianočného popoludnia sme si mohli pripomínať narodenie Ježiša Božieho syna na túto zem. Slávnosť bola pod taktovkov mládeže a detí, ktoré dramaticky zahrali interpretáciu údalostí, ktoré predchádzali narodeniu Ježiša. Večer bol spestrený koledami a piesňami detí, mládeže, žien i celého zhromaždenia. Odkaz na fotoalbum