„Radšej neskôr, ako nikdy,“ hovorí jedno príslovie. A preto sme si v nedeľu, 9. júna, s týždenným omeškaním, pripomenuli v našom spoločnom zhromaždení Medzinárodný deň detí.

Špeciálne deťom bol venovaný príhovor počas bohoslužby. Pri kazateľni spolu s Beatkou bola prítomná malá milá postavička, „bábka-Mojko,“ ktorá sa s deťmi opäť raz niečo nové naučila. Deti a Mojmír sa dozvedeli, že v Božom slove sa píše aj o nich, že Pán Ježiš ich dal za príklad dospelým. Tento príbeh je napísaný v Evanjeliu podľa Matúša 18:1-5.

„V tú hodinu pristúpili k Ježišovi Jeho učeníci a spýtali sa: Kto je najväčší v kráľovstve nebeskom? On si zavolal dieťa, postavil ho medzi nich a riekol: Veru, hovorím vám: Ak sa neobrátite a nebudete ako deti, nikdy nevojdete do kráľovstva nebeského. Kto sa teda pokorí ako toto dieťa, je najväčší v kráľovstve nebeskom.“

Deti nepredstierajú svoju dôležitosť, ani sa nesnažia Pána Boha ohúriť. Sú zvedavé, vedia prísť k Bohu s čímkoľvek. Vedia sa spoľahnúť sa na Neho, že sa o nich vždy postará.

Buďme aj my ako deti a vždy s dôverou pristupujme k nášmu nebeskému Otcovi! :)

B.A.

Fotoalbum ku článku