Prvú júnovú nedeľu, dňa 2. 6. 2013, sa uskutočnil Svätý krst dvoch zborov BJB: Revúckej Lehoty a Klenovca v modlitebni v Jelšave. Bolo prítomných zhruba 200 ľudí a mnohí sa vyjadrili, že to bola Bohom požehnaná udalosť. Na krste boli prítomní zastupujúci kazateľ zboru Klenovec Štefan Pálkovács a samozrejme kazateľ Timotej Hanes za domáci zbor. Pre verejné vyznanie viery v Pána Ježiša Krista a následný krst sa rozhodlo 6 príslušníčok nežnejšieho pohlavia a z toho 4 boli Rómky.

Aj tento krst ukázal, že Pán Boh pristúpil k posledným udalostiam z „Podobenstva o kráľovskej svadbe“ a teda k volaniu ľudí, ktorí stoja na rázcestiach podľa veršov zapísaných v Mat 22:8-9 „Potom povedal svojim sluhom: Svadba je pripravená, ale pozvaní jej neboli hodní. Choďte teda na rázcestia a koho nájdete, pozvite ho na svadbu.“

Keďže „väčšinoví“ občania krajiny nemajú o veci Božie, večnosť a večný život záujem. Biblické kresťanstvo v moderne rozvinutých krajinách Európy a Ameriky stagnuje a upadá, zatiaľ čo na africkom kontinente a v Ázii prudko rastie.

Práca s Rómami je nesmierne ťažká, pretože v prvom rade si treba vytvoriť s nimi vzťah, získať dôveru a to trvá nejaký čas. Pritom sa odhalia ich temné stránky ako aj ťažké sociálne zázemia a deficit základných ľudských návykov, ktoré máme my „bieli“ naučené a ani sa nad nimi nezamýšľame. Chce to vytrvalosť a tá sa dnes ťažko nachádza. Chvála Bohu, že sa predsa len nájdu ľudia ochotní pracovať na tomto poli a Boh dáva aj úrodu. V Jelšave sa tejto komunite venuje Miro Hrivnák, Rodina Vdoviaková a iní. V Rimavskej Sobote Štefan Pálkovács.

Krátke slovo o krste predniesol zastupujúci kazateľ Klenovca.

Mat 28:19 "Choďte teda a získavajte mi učeníkov vo všetkých národoch a krstite ich v mene Otca i Syna i Svätého Ducha."

Sk 2:38 "Peter im povedal: Kajajte sa a každý z vás nech sa nechá pokrstiť v mene Ježiša Krista na odpustenie svojich hriechov a dostanete dar Svätého Ducha."

V Novej zmluve nachádzame nerozlučné spojenie medzi obrátením a krstom. Obrátenie je duchovné, zatiaľ čo krst fyzický. Obrátenie je nové narodenie, ktoré je udelené zhora a ide o silné vnútorné dielo spočívajúce v obživení ducha. Krst je len vonkajším obrazom, ktorý nemá vôbec žiadnu schopnosť zachrániť dušu človeka.

Pritom všetkom sú však v Novej zmluve pokánie a obrátenie neodlúčiteľné od krstu. Aj keď je pravda, že krst nie je potrebný pre spasenie (ako by aj mohol byť, ak nasleduje po obrátení?) Pán Ježiš Kristus ho veľmi jasne nariaďuje a kresťania sú teda povinní dať sa pokrstiť z poslušnosti Jemu.

Krst je dôležitý tak pre jednotlivca, ako aj pre cirkev. Ako konkrétne pomáha krst veriacim a cirkvi?

Krst pomáha veriacemu vyjasniť svoje vlastné svedectvo a vyjadriť ho. Upevňuje v jeho mysli skúsenosť jeho vlastného obrátenia takým spôsobom, že narastá jeho vďačnosť a  posilňuje sa jeho uistenie. Navyše si uvedomuje, že zatiaľ čo obrátenie bolo vnútornou neviditeľnou operáciou, ktorá sa udiala medzi ním a Pánom Ježišom Kristom, teraz ho treba vyjadriť a žiť pred očami sveta. V súlade s tým sa zaväzuje poslúchať Pána a byť mu verný za všetkých okolností.

Krst taktiež pomáha cirkvi, pretože pred nás stavia obrátenie. Pripomína nám, že našou najhlavnejšou úlohou je viesť ľudí k obráteniu a že sme „kráľovské kňazstvo,“ ktorého vznešený cieľ je zvestovať cnosti Pána a volať mužov a ženy k Nemu.

Nakoniec, čo teda krst zobrazuje? Krst zobrazuje:

1. Poslušnosť

Volanie Pána znie „Čiňte pokánie a dajte sa pokrstiť.“

2. Odpustenie

Keď obrátení kresťania prechádzajú vodami krstu vyznávajú tým: „Božia odpúšťajúca milosť ma úplne obmyla.“

3. Nový život

Tretia dôležitá pravda zobrazená v krste je radikálna zmena života a charakteru, ktorá nastáva pri obrátení. 2. Kor 5:17 „Preto ak je niekto v Kristovi, je novým stvorením. Staré veci pominuli, nastali nové.“

4. Stotožnenie sa s Kristom

Štvrtý obraz, ktorý krst vykresľuje hovorí o tom, ako sa veriaci stotožňujú s Kristom. Od určitej chvíle mu patria, sú pri Ňom, reprezentujú Ho, milujú Ho, žijú pre Neho a budú mu verní.

A tu je svedectvo sestry Heleny Balogovej, ktoré zaznelo v poobedňajšej uvoľnenejšej časti, kde zneli svedectvá a piesne oslavujúce nášho Pána.

"Volám sa Helena Balogová a žijem v Rimavskej Sobote. Vyrastala som v prostredí, kde sa každé dieťa nechá pokrstiť v katolíckom kostole, čo som bola aj ja. Tým pádom je pred Bohom všetko vyriešené. Nikdy som sa náboženstvu alebo osobnej viere v Boha nevenovala aj keď v Boha, ako takého, som verila, ale nič som s Ním osobne nezažila. Bývali sme na predošlom mieste v sociálnej ubytovni, keď mi môj manžel začal hovoriť, že ku susede zvykne chodiť nejaký chlap, ktorý rozpráva o Bohu, a tak ma manžel zavolal, nech si prídem vypočuť tie zaujímavé reči. Pridala som sa medzi nich a keďže oni sa už učili niekoľko týždňov, ja som začala počúvať. Už od začiatku sa mi tie veci veľmi páčili, pretože som na Štefanovi videla a cítila moc, ktorú som dovtedy nepoznala a bolo veľmi upokojujúce počúvať ho a tak je to dodnes.

Preberali sme knihu Nový život s Ježišom a postupne som sa dozvedela o tom, kto Pán Ježiš je, na čo prišiel na túto zem a čo vykonal pre mňa a pre ľudstvo. Postupne sa mi začali otvárať oči a začala som chápať súvislosti. Naučili sme sa modliť a dostali sme aj výstrahu, ako sa chrániť pred duchovnými útokmi.

Začala som si čítať Bibliu a taktiež modlievať sa a čo bolo pre mňa zázračné, Pán začal na tie modlitby odpovedať. Vtedy som si uvedomila, aká slabá je moja viera a začala som sa modliť, aby mi Pán dal väčšiu vieru, takú ako má Štefan a Ivetka. Dočkala som sa, ale v prvom rade vo forme duchovného útoku, ktorý som s Božou pomocou zvládla. To ma veľmi posilnilo a takýmto spôsobom som získala hlbšiu vieru.

Medzitým sme sa presťahovali do krásneho prenajatého bytu a myslím si, že v tom „mal prsty“ Pán, že sme sa k nemu dostali, pretože sa u nás schádzame každý týždeň. Odvtedy sa veľa modlím a viem, že Pán Boh odpovie na moje modlitby. Som nesmierne vďačná Bohu za to, že ma prijal a mohla som sa stať Božím dieťaťom a tak isto som vďačná Bohu za Štefana, ktorý nás vyučuje a vedie životom viery.

Mohla som osobne spoznať a zažiť nasledujúce verše z Biblie Ján 14:12-14 „Veru, veru vám hovorím: Kto verí vo mňa, tiež bude činiť skutky, ktoré ja činím, áno, ešte väčšie bude činiť, pretože ja idem k Otcovi, 13  a čokoľvek budete prosiť v mojom mene, učiním to, aby Otec bol oslávený v Synovi. 14  Keď ma teda budete prosiť o niečo v mojom mene, ja (to) učiním.“

Teším sa z nového života s Pánom Ježišom a som plná očakávania, čo má ešte pre nás pripravené tu na tejto zemi ako aj v Novom nebi a na Novej zemi."

Fotografie z krstu